Hotărârea nr. 324/2010

Aprobarea actului aditional la Conventia cu Fundatia Familia, incheiata conform HCL nr. 652/22.12.2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 324 din 14 09 2010

privind: aprobarea actului adițional la Convenția cu Fundația Familia, încheiată conform HCL nr. 652/22.12.2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 339/14.09.2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 14 09 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 106060 /14 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.106064/ 14 09 2010, al Direcției Administrație Publică Locală și al Direcției Economice;

Având în vedere adresa nr. 1346/14.09.2010 a Fundației Familia;

Având în vedere prevederile HCL nr. 652/22.12.2009 privind aprobarea încheierii Convenției pe anul 2010 cu Fundația Familia în vederea subvenționării proiectului „Centrul comunitar pentru victime ale violenței în familie”;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Avand în vedere prevederile art. 9, alin.1, art. 11 și art. 14 din HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”d” , alin. 6 lit. a, pct. 2 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă actul adițional la Convenția cu Fundația Familia, încheiată conform HCL nr. 652/22.12.2009.

Actul adițional este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA

La HCL nr. 324/14.09.2010

ACT ADITIONAL

Nr................../.....................2010

la Conventia nr. 42158/08.04.2010 pentru acordarea de servicii de asistență socială

În baza prevederilor Legii 34 / 1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială,

CONSILIUL LOCAL GALAȚI cu sediul în Galați str Domnească nr 38, tel 0236/307700 cod fiscal nr 3814810 , cont de virament RO73TREZ30624680259XXXXX , deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat de dl. DUMITRUNICOLAE - PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI

și

FUNDATIA “FAMILIA” cu sediul în Galați, str. Barboși nr. 6, cod 800436, tel. 0236/477423, cod fiscal 9748910, emis de DGFPCFS a județului Galați, cont RO03RNCB0141032884420001 deschis la Banca Comercială Romană, Sucursala Galați, reprezentată de Mariana Robea — director executiv al fundației, au convenit următoarele :

CAPITOLUL I

Obiectul actului adițional

Art.1 Prezentul act aditional are ca obiect subventionarea de catre Consiliul Local de la bugetul local a serviciilor de paza asigurate „Centrului comunitar pentru victime ale violentei in familie” situat in strada Brailei nr.l38/202(Constructorilor) —Tiglina II, in limita sumei de 5.928 lei in anul 2010.

Art.2. Toate celelalte prevederi ale conventiei raman nemodificate.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae

Director Direcția Economică,

Ec.Doina Stamate

Director

Direcția Administrație Publică Locală Viorica Palade

Control Financiar Preventiv,

Ec. Rodica Câmpeanu

Avizat juridic,

C.j. Mirela Roman

FUNDAȚIA FAMILIA

Director executiv

Mariana Robea


Președinte de ședință

Gasparotti Florin


Compartiment Dezvolatare Servicii Sociale Relatii cu Institutiile de Asistenta Sociala C.j Mihaela Alupoaei