Hotărârea nr. 323/2010

Aprobarea actului aditional la Conventia cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa "Vasile cel Mare", incheiata conform HCL nr. 654/22.12.2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 323 din 14 09 2010

privind: aprobarea actului adițional la Convenția cu Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă „Vasile cel Mare”, încheiată conform HCL nr. 654/22.12.2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 340/14.09.2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 14 09 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 106058 /14 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.106062/14 09 2010, al Direcției Administrație Publică Locală și al Direcției Economice;

Având în vedere adresa nr. 350/14.09.2010 a Asociației Filantropice Creștin Ortodoxă „Vasile cel Mare”;

Având în vedere prevederile HCL nr. 654/22.12.2009 privind aprobarea încheierii Convenției pe anul 2010 cu Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă „Vasile cel Mare”, în vederea subvenționării proiectului „Centrul Rezidențial de fete;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 9, alin.1, art. 11 și art. 14 din HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”d” , alin. 6 lit. a, pct. 2 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă actul adițional la Convenția cu Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă „Vasile cel Mare”, încheiată conform HCL nr. 654/22.12.2009.

Actul adițional este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore

ANEXA

La HCL nr. 323/14.09.2010

ACT ADITIONAL

Nr................../.....................2010

la Conventia nr. 42158/08.04.2010 pentru acordarea de servicii de asistență socială


În baza prevederilor Legii 34 / 1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială,


CONSILIUL LOCAL GALAȚI cu sediul în Galați str Domnească nr 38, tel 0236/307700 cod fiscal nr 3814810 , cont de virament RO73TREZ30624680259XXXXX , deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat de dl. DUMITRUNICOLAE - PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI

și

ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ CREȘTIN ORTODOXA “SF. VASILE CEL MARE”, cu sediul în GALATI, str. Basarabiei nr. 109, tel. 0236/471682, cod fiscal 11834770, cont bancar RO92RNCB0141032882640001 si RO54RNCB0141032882640006 deschis la Banca Comercială Galați, reprezentată de Director Pr. Podasca Cristian, au convenit următoarele :


CAPITOLUL I

Obiectul actului adițional


Art.1 Prezentul act aditional are ca obiect subventionarea de catre Consiliul Local de la bugetul local a serviciilor de paza asigurate Centrului rezidențial de Fete din cadrul Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă “Sf Vasile Cel Mare” in limita sumei de 16.842 lei in anul 2010.


Art.2. Toate celelalte prevederi ale conventiei raman nemodificate.


CONSILIUL LOCAL GALAȚI


PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae


ASOCIA ȚIA FILANTROPICĂ CREȘTIN ORTODOXĂ “SF. VASILE CEL MARE”

Director executiv Pr. Cristian Podasca


Director Direcția Economică,

Ec.Doina Stamate


Serviciul financiar,


Ec.Cardas Tut


Director

Direcția Administrație Publică Locală Viorica Palade


Control Financiar Preventiv, Ec. Rodica Câmpeanu


Jurist,


Croitoru Mihai


Avizat juridic,

C.j. Mirela Roman


Compartiment Dezvolatare Servicii Sociale Relatii cu Institutiile de Asistenta Sociala C.j Mihaela Alupoaei


Președinte de ședință

Gasparotti Florin