Hotărârea nr. 322/2010

Desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie la SC GOSPODARIRE URBANA SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.322

din 14 09 2010

privind: desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație la SC GOSPODARIRE URBANA SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 342/14 09 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 14 09 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 106142/14 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.106 144/14 09 2010, al Biroului Management Resurse Umane, Salarizare;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr.12 762/13 09 2010 a Serviciului Public Administrarea Domeniului Public Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr. 316/07.09.2010 privind desemnarea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor, numirea Consiliului de Administrație și numirea comisie de cenzori la SC Gospodărire Urbană SA Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr.290/9 08 2010 referitoare la aprobarea

Actului Constitutiv al SC Gospodărire Urbană SA Galați și a unor măsuri organizatorice;

Având în vedere prevederile art.140^1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”a”, alin. 3, lit. „c” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 — Se aprobă numirea domnului Grosu Eduard, Președinte al Consiliului de Administrație la SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SA Galați.

Art.2 - Actul constitutiv al SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SA, aprobat prin HCL nr.290/9 08 2010 , se modifică și completează corespunzător cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore