Hotărârea nr. 32/2010

Aprobarea proiectului "Implementarea si certificarea unui Sistem de Management in Primaria municipiului Galati, conform ISO 9001:2008 si Schemei Comunitare EMAS" si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.32

din 25 02 2010

privind: aprobarea proiectului „Implementarea și certificarea unui Sistem de Management în Primăria municipiului Galați, conform ISO 9001:2008 și Schemei Comunitare EMAS” și asigurarea resurselor financiare necesare implementării

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:33/16 02 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 25 02 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.244 611/4 02 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.244 610/4 02 2010, al Direcției Programe și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile art.5, alin.3 și 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”b”și din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă realizarea proiectului „Implementarea și certificarea unui Sistem de Management în Primăria municipiului Galați, conform ISO 9001:2008 și Schemei Comunitare EMAS”.

Art.2 - Se aprobă contribuția în proiect din partea Consiliului Local Galați în sumă de 82.957,24 lei, alcătuită din:

  • - contribuția proprie la cheltuielile eligibile, în sumă de 9.976,88 lei, reprezentând cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

  • - valoarea neeligibilă a proiectului, în sumă de 1.000,00 lei, reprezentând comisioanele bancare.

  • - taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului, în sumă de 71.980,36 lei, conform legislației din domeniu, pentru realizarea proiectului prevăzut la art.1.

Art.3 - Se aprobă cheltuielile suplimentare ale proiectului, precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale

Art.4 - Se împuternicește domnul consilier Gasparotti Florin pentru urmărirea și supravegherea implementării proiectului aprobat la art.1, al prezentei hotărâri.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae