Hotărârea nr. 316/2010

Desemnarea reprezentantului Adunarii Generale a Actionarilor, numirea Consiliului de Administratie si numirea comisie de cenzori la SC Gospodarire Urbana SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.316 din 7 09 2010

privind:   desemnarea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor, numirea

Consiliului de Administrație și numirea comisie de cenzori la SC Gospodărire Urbană SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 334/7 09 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 9 07 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.102 540/6 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.102 560/6 09 2010, al Serviciului Management Resurse Umane;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr.12 452/7 09 2010 a Serviciului Public Administrarea Domeniului Public Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr.290/9 08 2010 referitoare la aprobarea Actului Constitutiv al SC Gospodărire Urbană SA Galați și a unor măsuri organizatorice;

Având în vedere prevederile art.137 - art.159 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”a” coroborat cu alin.3, lit.”c”, art.37 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 — Se aprobă numirea domnului COCU MARICEL, reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor (AGA) la SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SA Galați.

Art. 2 - Se aprobă numirea în Consiliul de Administrație la SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SA, a următorilor membri:

 • 1. Băilă Gheorghe

 • 2. Hoiazi Florin

 • 3. Noghe Georgel

 • 4. Grosu Eduard

 • 5. Cristache Cătălin

Art.3 - Se aprobă numirea în comisia de cenzori la SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SA, a următorilor membri:

 • 1. Câmpeanu Rodica

 • 2. Giușcă Georgelia

 • 3. Sindile Elisabeta

și a următorilor membri supleanți:

 • 1. Budău Lavinia

 • 2. Bunea Silvia

 • 3. Ciobotaru Elena

Art.4 - Actul constitutiv al SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SA, aprobat prin HCL nr.290/9 08 2010 , se modifică corespunzător cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore