Hotărârea nr. 315/2010

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.315 din 7 09 2010

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 324/7 09 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 7 09 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 102 714/6 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 102 716/6 09 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr.41 577/20 08 2010 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Galați;

Având în vedere adresa nr.102 060/3 09 2010 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Galați;

Având în vedere prevederile OG nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2010, prevăzut în anexele I, II, III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore