Hotărârea nr. 312/2010

Numirea membrilor in Consiliul de Administratie la SC APA CANAL SA Galati si modificarea si completarea Actului Constitutiv la SC APA CANAL SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.312 din 7 09 2010

privind: numirea membrilor în Consiliul de Administrație la SC APA CANAL SA Galați și modificarea și completarea Actului Constitutiv la SC APA CANAL SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 331/7 09 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 9 07 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.102 678/6 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.102 680/6 09 2010, al Serviciului Management Resurse Umane;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HCL nr. 299/12 08 2010 privind majorarea capitalului social la SC APA CANAL SA Galați și aprobarea actului constitutiv, formă actualizată;

Având în vedere solicitarea nr.14 152/25 08 2010, a SC APA CANAL SA Galați;

Având în vedere Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional APA Galați” nr.8/2010;

Având în vedere prevederile art.137^1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art.13 și art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”a” coroborat cu alin.3, lit.”c”, art.37 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă numirea în Consiliul de Administrație la SC APA CANAL SA, a următorilor membri:

 • 1. Ispas Mircea

 • 2. Popa Florin

 • 3. Gaiu Aurica

 • 4. Popa Constantin

 • 5. Mititelu Dan

 • 6. Popa Octavian

 • 7. Istrate Aurel

pentru un mandat de 2 ani.

Art.2 - Se aprobă modificarea și completarea pct.16.5 din Actul Constitutiv al SC APA CANAL SA, anexa la HCL nr.299/12 08 2010, care va avea următorul cuprins:

„16.5 Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 ani:

 • 1. Ispas Mircea

 • 2. Popa Florin

 • 3. Gaiu Aurica

 • 4. Popa Constantin

 • 5. Mititelu Dan

 • 6. Popa Octavian

 • 7. Istrate Aurel”

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore