Hotărârea nr. 311/2010

Rvocarea art. 3 al HCL nr. 227/30.10.2008 referitoare la numirea reprezentantului Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) la SC APA CANAL SA Galati, numirea membrilor in Consiliul de Administratie la SC APA CANAL SA Galati si stabilirea indemnizatiilor acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.311

din 7 09 2010

privind: revocarea art.3 al HCL nr. 227/30 10 2008 referitoare la numirea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor (AGA) la SC APA CANAL SA Galați, numirea membrilor în Consiliul de Administrație la SC APA CANAL SA Galați și stabilirea indemnizațiilor acestora, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 330/7 09 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 9 07 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.102 618/6 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.102 620/6 09 2010, al Serviciului Management Resurse Umane;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea nr.14 152/25 08 2010, a SC APA CANAL SA Galați;

Având în vedere prevederile art.137^1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”a” coroborat cu alin.3, lit.”c”, art.37 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă revocarea art.3 al HCL nr. 227/30 10 2008 referitoare la numirea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor (AGA) la SC APA CANAL SA Galați, numirea membrilor în Consiliul de Administrație la SC APA CANAL SA Galați și stabilirea indemnizațiilor acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore