Hotărârea nr. 31/2010

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18.08.2009 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati, a unitatilor sanitare arondate fostului Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34 si revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 595/2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.31

din 25 02 2010

privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18 08.2009 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”Galati, a unitatilor sanitare arondate fostului Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34 si revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 595/2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:32/16 02 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 25 02 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.15 326/10 02 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.15 328/10 02 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.9428/23 10 2009 a Direcției de Sănătate Publică Galați;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” și art.124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18 08.2009, cu anexa A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se revocă HCL nr.595/2009 referitoare la modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18 08.2009 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”Galati, a unitatilor sanitare arondate fostului Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae

Anexa A

La HCL nr.31/25 02 2010

UNITATI SANITARE ARONDATE CENTRULUI DE DIAGNOSTIC SI

TRATAMENT - STR. EROILOR NR. 34

Nr

crt

Denumire unitate sanitara

Adresa

Regim inaltime

Supraf.

Constr.

Supraf.

Desf.

Supraf. totala teren

Suprafata care trece din administrarea Consiliului Local in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”

1.

Centrul de

Diagnostic si

Tratament

Str. Eroilor nr. 34

P+2

1242,10

3719,70

3980

TRONSON I -ETAJ II

IN

CAB.MED.AL DR.

IONESCU

AFRODITA

Jumatate din supraf.cabinetu lui. - 50%

Sexc=16,66mp

Scom=13,55mp

IN CAB.MED.AL DR. TANISLAV ROXANA

Jumatate din supraf.cabinetu lui. - 50%

Sexc=25,44mp

Scom=20,69mp

IN CAB.MED. AL DR. BOAZU TEODOR GEORGE

Jumatate din supraf.cabinetu lui. - 50%

Sexc=. 25,44mp

Scom= 12,73.mp

1 LAB.TEH. DENTARA

CAMERA 21

Sexc=25,20mp

Scom=37,30mp

VESTIAR COMUN

CAMERA 24

S=10,50 mp

CAMERA TURNARE

CAMERA 23

S= 16,80 mp

TRONSON I-

PARTER

CAMERA DE

COMANDA

CAMERA 4

S= 4,20 mp

CAMERA OBSCURA

CAMERA 5

S= 5,94 mp

RADIOLOGIE RX

CAMERA 6

S= 25,26 mp

TRONSON I-

ETAJ I

CENTRALA

TELEFONICA

CAMERA 22

S= 8,68 mp

CENTRALA TELEFONICA

CAMERA 23

S= 7,25 mp

CARDIOLOGIE

DR. IOAN. E

CAMERA 24

S= 15,90 mp

INTERNE DR.

POPA C-TIN+DR.

PANDELEA S

CAMERA 25

S= 16,66 mp

VESTIAR

MASAJ B.F.T

CAMERA 26

S= 5,27 mp

MASAJ B.F.T.

CAMERA 27

S= 10,61 mp

TRONSON II -

PARTER

CABINET MEDICINA SPORTIVA

CAMERA 2

S= 16,17 mp

CABINET MEDICINA SPORTIVA

CAMERA 3

S= 16,96 mp

CABINET MEDICINA SPORTIVA

CAMERA 5

S= 16,59 mp

CABINET MEDICINA

CAMERA 6

S= 3,88 mp

SPORTIVA

CABINET

MEDICINA SPORTIVA

CAMERA 7

S= 4,16 mp

TRONSON II -

ETAJ I

SALA

ASTEPTARE RADIOLOGIE

CAMERA 2

S= 5,95 mp

CAMERA

APARATE RADIOLOGIE

CAMERA 3

S= 9,76 mp

RADIOSCOPIE

CAMERA 4

S= 42,40 mp

CAMERA DEVELOPARE

CAMERA 5

S= 7,95 mp

ECOGRAFIE

CAMERA 8

S=15,68 mp

FILMOTECA

CAMERA 9

S= 10,08 mp

2.

Dispensar medical 12,19

Str. Rosiori nr. 33

P+1

174,17

348,35

267,53

DSP

1 cabinet cu intrare separata

Sexc=13,64mp

IN

CAB.MED.AL DR.

IOAN RENATA

Jumatate din supraf.cabinetul ui- 50%

Sexc= 24,92mp

Scom=46,95mp

3.

Dispensar medical adulti 16,21,23

ALA -

Su=126,51

Micro 38, str.

Ionel Fernic nr. 4 A

S+P+1

377,20

1105,95

2538,10

IN

CAB.MED.AL DR.

CHIRITA

AUREL

Toata suprafata cab.med.= 100%

Sexc=36,29mp

Scom=86,69mp

IN

CAB.MED.AL DR.

MARASESCU

DUMITRU

Jumatate din supraf.cabinetu lui- 50%

Sexc=36,59mp

Scom=68,41mp

DSP

Sexc=343,16mp

Scom=30,41mp

4.

Dispensar

Str. Nicolae

IN

Jumatate din

Sexc=15,06mp

comasat

10,11,14,

20

Balcescu nr. 82

parter

470,21

470,21

1455,10

CAB.MED.AL DR.

ANGHELES-

CU MIHAELA

supraf.cabinetu

lui- 50%

Scom=26,16mp

IN

CAB.MED.AL DR.PETREA ARGENTINA RODICA

Jumatate din supraf.cabinetu lui- 50%

Sexc=22,03mp

Scom=50,69mp

5.

Dispensar

Str. Eroilor nr.28

D+P

265,77

491,32

430,23

DSP

DEMISOL

Sexc=51,54mp

Scom=2,87mp

IN

CAB.MED.AL DR.DRAGAN LIDIA

Jumatate din supraf.cabinetu lui- 50%

Sexc= 22,26 mp

Scom=34,57 mp

6.

Dispensar nr.

18

Str. G.Cosbuc nr.

259

parter

190,82

190,82

555,84

IN CAB.MED.AL DR. PADURARU MARIANA

Jumatate din supraf.cabinetu lui- 50%

Sexc=15,77mp

Scom=48,37mp

+ 2 INCAPERI LIBERE (LUATE DE LA TRANSURB)

toata supraf.utila pt.ambele incaperi- 100%

Su=20,79mp

Su=6,75mp

IN

CAB.MED.AL DR.

DANILA MIHAITA

Jumatate din supraf.cabinetu lui- 50%

Sexc= 15,67 mp

Scom= 48,37 mp

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian