Hotărârea nr. 301/2010

Inlocuirea reprezentantului in Adunarea Generala a Actionarilor la SC APA CANAL SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 301

din 12 08 2010

privind: înlocuirea reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APA CANAL SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 304/11 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 12 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95 104/11 08 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 95 106/11 08 2010, al Serviciului Management, Resurse Umane, Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.120 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”a” coroborat cu alin.3, lit.”c”, art.37 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 — Se aprobă înlocuirea domnului Potârniche Gheorghe, reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor (AGA) la SC APA CANAL SA Galați, pe perioada absenței acestuia, cu domnul Popa Florin.

Art.2 - HCL nr.227/30 10 2008 privind numirea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor (AGA) la SC APA CANAL SA Galați, numirea membrilor în Consiliul de Administrație la SC APA CANAL SA Galați și stabilirea indemnizațiilor acestora, se modifică corespunzător.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore