Hotărârea nr. 300/2010

Aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea modalitatii de gestiune a unor activitati ale serviciului administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale si a formei de gestiune a acestor activitati ca gestiune delegata

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.300

din 12 08 2010

privind: aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea modalității de gestiune a unor activitati ale serviciului administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale și a formei de gestiune a acestor activități ca gestiune delegata

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 281/5 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 12 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 93 010/5 08 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 93 012/5 08 2010, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. d , alin. 6 lit. a, punctul 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea modalității de gestiune a unor activitati ale serviciului administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale și a formei de gestiune a acestor activități ca gestiune delegata, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa

la HCL nr.300/12 08 2010

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru fundamentarea și stabilirea modalității de gestiune a unor activitati ale serviciului administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale

 • I. Identificarea serviciului/activității, a ariei teritoriale și a sistemului a cărui gestiune urmează să fie delegată

Serviciile comunitare de utilități publice sunt definite ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale cu privire la:

 • a) alimentarea cu apă;

 • b) canalizarea și epurarea apelor uzate;

 • c) colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;

 • d) producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat;

 • e) salubrizarea localităților;

 • f) iluminatul public;

 • g) administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea;

 • h) transportul public local.

Serviciile de utilități publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general și au următoarele particularități:

 • a) au caracter economico-social;

 • b) răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;

 • c) au caracter tehnico-edilitar;

 • d) au caracter permanent și regim de funcționare continuu;

 • e) regimul de funcționare poate avea caracteristici de monopol;

 • f) presupun existența unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;

 • g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orășenești, municipale sau județene;

 • h) sunt înființate, organizate și coordonate de autoritățile administrației publice locale;

 • i) sunt organizate pe principii economice și de eficiență;

 • j) pot fi furnizate/prestate de către operatori care sunt organizați și funcționează fie în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat;

 • k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarulplătește";

 • l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investiție se face prin prețuri și tarife reglementate sau taxe speciale.

Structurile administrației publice locale au competență exclusivă în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică și privată a unităților administrativ - teritoriale aferente sistemelor de utilitate publică.

În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale stabilesc alegerea modalității de gestiune și darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a localității.

Gestiunea serviciilor de utilitate publică se organizează și se realizează prin două modalități:

 • -  gestiunea directă;

 • -  gestiunea delegată.

Modalitatea de gestiune se stabilește în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă a localității, precum și de mărimea și sistemul de utilități publice.

Până în prezent, servicii publice care au privit administrarea unei părți importante din patrimoniul public și privat al municipiului au fost realizate prin intermediul Serviciului Public Administrarea Domeniului Public Galați, ca serviciu public de subordonare locală.

Activitatea serviciului s-a realizat în baza Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului.

Delegarea serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Galați are la bază următoarele acte normative:

 • •     Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

 • •     Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată și completată prin Legea nr. 3/2003;

 • •     Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor -cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • •     Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • •     Hotărârea Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii - cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție -cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice;

 • •     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •     Legea nr. 215/2001 - Legea administrației publice locale, modificată, republicată.

Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local având ca obiect:

 • a) construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea bazarelor, targurilor și oboarelor;

 • b) amenajarea, organizarea și exploatarea parcarilor,

 • c) organizarea și exploatarea activităților de administrare a cimitirelor si WC-urilor publice;

 • d) amenajarea, intretinerea si infrumusetarea zonelor verzi (peluze, parcuri si gradini);

 • e) ecarisajul animalelor mari fara stapan gasite abandonate pe domeniul public;

 • f) desfiintarea imprejmuirilor si demolarea constructiilor din fier, sticla, pvc si alte materiale usoare ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galati;

 • g) amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament;

 • h) înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transport pe cablu, a campingurilor;

 • i) depozitare și compactare deșeuri provenite din construcții și demolări;

 • j) ridicare și transport vehicule abandonate;

 • II. Situația economico-financiară actuală a serviciului

Până la momentul de față, administrarea și exploatarea domeniului public al municipiului Galați a fost realizată de către Serviciul Public “Administrarea Domeniului Public” Galați în conformitate cu hotărârile Consiliului Local de înființare și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Veniturile proprii ale Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public” Galați au crescut constant de la an la an, ceea ce demonstrează o creștere a eficienței economice prin aplicarea unor politici manageriale moderne. În același timp, alocațiile bugetare au scăzut.

Astfel:

Anul

Prevederi bugetare

Cheltuieli

Venituri

2009

9.482.000

8.115.675

8.741.844

2010 (6 luni)

5.603.000

3.546.946

3.476.679

În condițiile în care instituția publică Serviciul Public “Administrarea Domeniului Public” Galati se transforma in S.C. GOSPODĂRIRE URBANĂ SA. Galați, se va urmari:

 • > asigurarea de servicii de calitate pentru populație la tarife, prețuri competitive;

 • > creșterea veniturilor proprii care să constituie baza pentru dezvoltarea de noi elemente ale sistemului delegat spre gestionare.

 • III. Investițiile considerate necesare pentru modernizarea, îmbunătățirea calitativă și cantitativă, precum și a condițiilor sociale și de mediu și extinderea serviciului

Noua societate comercială ce se intenționează a fi creată are în vedere realizarea unor investiții cu impact major asupra percepției cetățenilor municipiului Galați, printre acestea enumerându-se:

 • -  înființarea de noi parcări cu plată, reorganizarea parcărilor deja existente prin introducerea de parcometre și/sau bariere, controlate în sistem modern;

 • -  extinderea activității de blocare, ridicare a vehiculelor parcate neregulamentar, fără stăpân sau abandonate prin achiziționarea de noi dispozitive și a unei platforme pentru ridicări;

 • -  refacerea bazelor sportive date în administrare, astfel încât să poată fi exploatate în condiții de siguranță și să găzduiască competiții de nivel internațional;

 • -  modernizarea zonelor de agrement și dotarea acestora cu cele necesare petrecerii timpului liber într-un mod cât mai plăcut.

 • IV. Motivele de ordin economico-financiar, social și de mediu, care justifică delegarea gestiunii

 • > amenajarea, intretinerea si infrumusetarea zonelor verzi (peluze, parcuri si gradini):

 • -   personalul care prestează activitățile de administrare și întreținere a zonelor verzi din municipiul Galați, inclusiv de producere a materialului dendro-floricol are o vastă experiență, cunoaște foarte bine teritoriul, condițiile geologice și climaterice, putând găsi cele mai bune soluții;

 • -    gospodărirea spațiilor verzi trebuie să se realizeze pe criterii economice care să aibă la bază tarife competitive;

 • -    organizarea pe criterii de eficiență va avea drept finalitate extinderea și îmbogățirea cu noi amplasamente de agrement, parcuri, grădini publice și oaze de verdeață, identificându-se în permanență locații și resurse financiare pentru realizarea acestor obiective, create în beneficiul cetățenilor municipiului Galați;

 • -    definirea relațiilor cu asociațiile de proprietari și stabilirea unor relații contractuale, în sensul perceperii de tarife pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din jurul blocurilor;

 • -   se vizează creșterea substanțială a veniturilor serelor care derivă mai mult din restructurarea speciilor și mai puțin din creșterea prețurilor;

 • -    creșterea nivelului calitativ al serviciilor va duce la o îmbunătățire a calității mediului și implicit a sănătății populației municipiului Galați;

 • -    concomitent cu extinderea suprafețelor de protecție a zonelor industriale, dar și a zonelor de agrement, se urmărește realizarea unui program ce vizează atingerea, într-un interval de timp rezonabil, a cotei de spațiu verde pe cap de locuitor calculată conform normelor europene în domeniu;

 • > organizarea și exploatarea activităților de administrare a cimitirelor si WC-urilor publice:

 • -  faptul că serviciul public de administrare a cimitirelor este capabil să producă și să presteze servicii care atrag venituri proprii, putem spune că deține forța economico-financiară, având capacitatea de a stabili corelația venituri - cheltuieli - profit;

 • -  delegarea acestei activități pleacă de la eliminarea alocațiilor de la bugetul local și autofinanțarea integrala a activității, iar plusul la capitolul venituri să fie direcționat în programe investiționale;

- activitatea serviciului de administrare cimitire trebuie să se axeze cu prioritate pe satisfacerea cerințelor locuitorilor municipiului Galați;

 • -  urmărirea, printr-un program adecvat a lucrărilor funerare din beton sau alte materiale, astfel încât sa se respecte dimensiunea de clasă, păstrarea pe cât posibil a suprafețelor de zona verde și limitarea construirii excesive, eliminarea elementelor cu grad sporit de poluare (prepararea betonului în zona verde sau alei etc.);

 • > ) amenajarea, organizarea și exploatarea parcarilor:

 • -  experiența acumulată permite crearea de sisteme de gestionare a parcărilor (prin bariere, parcometre etc.);

 • -  ca serviciu public prestat de un operator cu capital integral al unității administrative - teritoriale se poate coopera mult mai eficient cu riveranii care locuiesc în zonele parcărilor cu plată.

 • > ridicarea și transportul vehiculelor abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Galati asigură protecția pietonală și rutieră, fluidizarea traficului rutier, descongestionarea drumurilor publice, facilitarea accesului la obiectivele de interes public, optimizarea transportului în comun, eliberarea locurilor de parcare ocupate de vehiculele abandonate sau fără stăpân din Municipiul Galați.

Activitatea urmează să se desfășoare pe centre de profit de genul:

 • •  administrarea și întreținerea zonelor verzi din municipiul Galați;

 • •  administrarea cimitirelor municipiului Galați;

 • •  administrarea, întreținerea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Galați;

 • •  activitatea de ridicare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Galați;

 • •  administrarea bazelor sportive din Galați;

 • •  administrarea talciocului;

 • •  administrarea Portului de Ambarcațiuni de Agrement.

 • V. Redevența și durata a contractului de delegare

Noului operator îi va fi încredințată gestiunea serviciului și a bunurilor prin procedura prevăzută de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin atribuire directă, în baza unui contract de delegare a gestiunii, contract prin care se va stabili o redevență pentru bunurile gestionate precum și durata contractului de delegare.

Avantajele delegării gestiunii unor activitati ale serviciului administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale constau în:

 • •  administrarea eficientă a bunurilor transmise;

 • •  valorificarea eficientă a bunurilor, inclusiv a celor rezultate din activitatea prestată;

 • •  administrarea fondurilor aflate la dispoziție, în condiții de eficiență;

 • •  îndeplinirea criteriilor de performanță;

 • •  calitate sporită a serviciilor;

 • •  realizarea programelor de investiții și dotări;

 • •  posibilitatea de accesare a fondurilor europene;

 • •  practicarea de tarife competitive;

 • •  interesul de a menține echilibrul contractual;

 • folosirea și calificarea/recalificarea/ specializarea forței de muncă;

 • •  asigurarea continuității serviciului;

 • •  diversificarea serviciilor;

 • •  dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele;

 • •  protecția și conservarea mediului natural și construit;

 • •  responsabilitate și legalitate;

 • •  participarea și consultarea populației;

 • •  adaptabilitate la cerințele utilizatorilor;

 • •  introducerea unor metode moderne de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilitate publică;

 • •  degrevarea parțială a bugetului local;

 • •  cointeresarea salariaților.

Față de cele arătate considerăm oportună delegarea gestiunii unor activitati ale serviciului administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale:

 • a) construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea bazarelor, targurilor și oboarelor;

 • b) amenajarea, organizarea și exploatarea parcarilor,

 • c) organizarea și exploatarea activităților de administrare a cimitirelor si WC-urilor publice;

 • d) amenajarea, intretinerea si infrumusetarea zonelor verzi (peluze, parcuri si gradini);

 • e) ecarisajul animalelor mari fara stapan gasite abandonate pe domeniul public;

 • f) desfiintarea imprejmuirilor si demolarea constructiilor din fier, sticla, pvc si alte materiale usoare ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galati;

 • g) amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament;

 • h) înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transport pe cablu, a campingurilor;

 • i) depozitare și compactare deșeuri provenite din construcții și demolări;

 • j) ridicare și transport vehicule abandonate;

Președinte de ședință

Manoliu Mihai