Hotărârea nr. 297/2010

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati a unor active (mijloace) fixe corporale

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.297

din 12 08 2010

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor active (mijloace) fixe corporale

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 303/11 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 11 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.93 294/6 08 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.93 296/6 08 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.51 448/30 04 2010, a SC APATERM SA Galați;

Având în vedere prevederile art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor active (mijloace) fixe corporale, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Redevența datorată de SC APATERM SA pentru bunurile concesionate aparținând domeniului public, se diminuează cu valoarea mijloacelor fixe prevăzute la art.1.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore

ANEXA'

La HCL nr.297/12 08 2010

Nr.

Crt.

Sector

PT/SC

Denumire mijloc fix

Pozițiile din Capitolul “Rețele de apă canal canalizare și termoficare”din anexa 2 la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Galați, aprobat prin H.G. nr. 562/2002/Inventarul bunurilor din domeniul public acutualizat la data de 31 decembrie 2009

Numar

Inventar

Valoare

Inventar

An

PIF

1

MICRO

19

SC 34

Pompa circulatie CR 200

/figurează în Inventarul bunurilor domeniului public actualizat la data de 31 decembrie 2009

410499

1

1971

2

Pompa recirculatie CR 150

/figurează în Inventarul bunurilor domeniului public actualizat la data de 31 decembrie 2009

410501

0,16

1971

3

Recipient hidrofor 3000 l.

6358/ figurează în Inventarul bunurilor domeniului public actualizat la data de 31 decembrie 2009

217004

28,99

1973

TOTAL

30,15

Președinte de ședință

Manoliu Mihai