Hotărârea nr. 296/2010

Aprobarea asocierii dintre Municipiul Galati, Teatrul Muzical "Nae Leonard", Teatrul Dramatic "Fani Tardini" din Galati si Fundatia "Andreiana Juventus"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.296

din 12 08 2010

privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Galați, Teatrul Muzical „Nae Leonard” , Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galați și Fundația „Andreiana Juventus”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 320/12 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 12 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95 662/12 08 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.95 664/12 08 2010, al Direcției Econ0mice;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă asocierea dintre Municipiul Galați, Teatrul Muzical „Nae Leonard” , Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galați și Fundația „Andreiana Juventus”, în scopul oferirii către cetățenii municipiului Galați de spectacole și concerte culturale prin intermediul instituțiilor specializate.

Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA

La HCL nr.296/12 08 2010

CONTRACT DE ASOCIERE

Intre

Municipiul Galati cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, reprezentată prin ing. Dumitru Nicolae - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică

Teatrul Muzical Nae Leonard cu sediul in Galati, str. ________ nr. __,

reprezentata prin Manager Florin Melinte si Director Economic Doina Balaes

Teatrul Dramatic Fani Tardini cu sediul in Galati, str. ___________nr. __,

reprezentata prin Manager Vlad Vasiliu si Director Economic Ghimpu Paraschiva

Si

Fundatia Andreiana Juventus Galati, cu sediul in Galati, Str. Domneasca nr. 38, reprezentata prin Presedinte ____________

s-a incheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul contractului de asociere este constituit din realizarea in comun a unui program minimal de productii culturale - spectacole si concerte.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 . Contractul este valabil pana la data de 31.12.2010 si poate fi prelungit prin act aditional incheiat de catre Primarul Municipiului Galati, in baza propunerilor Teatrului Muzical Nae Leonard si ale Teatrului Dramatic Fani Tardini, insotite Programele minimale anuale si de fundamentarile aferente.

CAPITOLUL III: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Municipiului Galati

Art. 3. Municipiul Galati se obligă:

Sa aloce subventie in completarea veniturilor proprii in vederea asigurarii cheltuielilor de functionare si de capital ale Teatrului Muzical si ale Teatrului Dramatic, pe baza programului minimal transmis de catre Teatre.

Secțiunea 2: Obligațiile Teatrului Muzical Nae Leonard Galati

Art. 4.1. Teatrul Muzical Nae Leonard se obliga sa asigure managementul institutiei de cultura, sa puna la dispozitie sala din cadrul Teatrului Muzical, recuzita si personalul tehnic pentru desfasurarea activitatilor din programul minimal.

Art. 4.2 Teatrul Muzical se obliga sa intocmeasca si sa respecte programul minimal, parte a proiectului managerial al conducătorului instituției de spectacole sau concerte, care cuprinde un număr de programe realizate în intervalul de timp și în condițiile stabilite în contractul de management si sa fundamenteze bugetul de venituri si cheltuieli pe baza acestuia.

Secțiunea 3: Obligațiile Teatrului Dramatic Fani Tardini Galati

Art. 5.1 Teatrul Dramatic Fani Tardini se obliga sa asigure managementul institutiei de cultura, sa puna la dispozitie sala din cadrul Teatrului Dramatic, recuzita si personalul tehnic pentru desfasurarea activitatilor din programul minimal.

Art. 5.2 Teatrul Dramatic Fani Tardini se obliga sa intocmeasca si sa respecte programul minimal, parte a proiectului managerial al conducătorului instituției de spectacole sau concerte, care cuprinde un număr de programe realizate în intervalul de timp și în condițiile stabilite în contractul de management si sa fundamenteze bugetul de venituri si cheltuieli pe baza acestuia.

Sectiunea 4: Obligatiile Fundatiei Andreiana Juventus

Art. 6 Fundatia Andreiana Juventus se obliga sa puna la dispozitia Teatrului Muzical si Teatrului Dramatic colectivul artistic in vederea realizarii productiilor culturale, spectacolelor si concertelor.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 7. Prezentul contract inceteaza la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 8. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in conditiile notificarii deciziei celeilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte dupa 30 de zile de la data notificarii.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, __________ în 2(două)

exemplare, ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Municipiul Galați:


Teatrul Dramatic Fani Tardini


Teatrul Muzical Nae Leonard

Fundatia Andreiana Juventus Galati

Președinte de ședință

Manoliu Mihai