Hotărârea nr. 295/2010

Modificarea si completarea Statutului Fundatiei "Andreeana Juventus"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.295

din 12 08 2010

privind modificarea și completarea Statutului Fundației „Andreeana Juventus”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 129/27 04 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 12 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95 638/12 08 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.95 640/12 08 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 33, alin.1 și 2 din OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2 lit.e, alin 7 lit.c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea art.2 din Statutul Fundației „Andreiana Juventus”, după cum urmează:

„Fundatia este persoana juridica, cu caracter filantropic, fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica, constituita in scopul sprijinirii tinerilor cu abilitati speciale, talentati, cu inclinatii spre unul din urmatoarele domenii: invatamant, educatie, cultura, arta sau sport cat si in scopul dezvoltarii actului cultural”

Art.2 - Se aprobă modificarea și completarea art.5 din Statutul Fundației „Andreiana Juventus”, după cum urmează:

o) realizarea de proiecte artistice in domeniul spectacolului de teatru, realizarea de contracte si parteneriate cu institutii de spectacole, participarea la concursuri, festivaluri, atat in tara cat si in strainatate;

p) susținerea de spectacole de operă, balet, gala lirică, spectacol de divertisment muzical coregrafic, spectacol de revistă, spectacol pentru copii, concert spectacol de revistă, concert simfonic, recital, spectacole de marionete, papusi si orice alte forme moderne de spectacol adresate atat copiilor cat si tinerilor, tinand cont de diversitatea programelor scolare cat si a orizontului lor cultural in formare;

q) organizează și participă la evenimente și acțiuni cultural-artistice în țară și străinătate;

r) asigură traducerea spectacolelor prezentate în limba originală, permițând accesul tuturor categoriilor de public;

s) atrage și formează publicul tânăr prin alegerea spectacolelor și organizarea de manifestări variate pentru educarea tinerilor.

t) promovarea valorilor cultural - artistice, autohtone si universale, pe plan national si international;

u) stimularea creatiei si interpretarii actului artistic, promovand valori tinere,

  • v) participarea la spectacole specifice sarbatorilor de iarna, 1 iunie si altele.”

Art.3- Se aprobă modificarea și completarea art.6 din Statutul Fundației „Andreiana Juventus”, după cum urmează:

g) „infiintarea compartimentul „Cultura si arta teatrala”, compus din artisti profesionisti si alte persoane fizice.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore