Hotărârea nr. 294/2010

Aprobarea organigramei si statului de functii la Teatrul Muzical "Nae Leonard" din Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.294

din 12 08 2010

privind aprobarea organigramei și statului de funcții la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 307/12 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 12 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95 466/12 08 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.95 468/12 08 2010, al Serviciului Management, Resurse Umane;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.III, alin.1 din OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă organigrama și statul de funcții la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galați.

Organigrama este prevăzută în anexa I, statul de funcții este prevăzut în anexa II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - HCL nr.121/26 04 2007 privind aprobarea statului de funcții și organigramei Teatrului Muzical „Nae Leonard” din Galați, se revocă.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore