Hotărârea nr. 292/2010

Modificarea si completarea HCL nr. 125/17.03.2005 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat de interes local al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.292

din 9 08 2010

privind: modificarea și completarea HCL nr.125/17 03 2005 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Galați, cu modificarile si completarile ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 293/5 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 93 014/5 08 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 93 016/5 08 2010, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.3, alin.1, art.8, alin.2, lit.”h”, art.9, art.10 și art.11 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, actualizată;

Având în vedere prevederile art.10 și art.11 din OG nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. d , alin. 6 lit. a, punctul 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.125/17 03 2005 - lista cu activitatile care fac parte din serviciul de administrare a domeniului public/privat al municipiului Galati pentru care se alege ca forma de gestiune - gestiunea directa

după cum urmează:

Nr. Crt.

Activitatea

HCL INIȚIAL

Prestator

1

Ecarisajul

169/10.04.2008

Serviciul Galati

Public

Ecosal

2

Amenajarea,    intretinerea    si

infrumusetarea zonelor verzi din ansamblurile de locuinte

169/10.04.2008

Serviciul Galati

Public

Ecosal

3

Ridicarea, transportul, ingrijirea si repararea fantanilor arteziene si a cismelelor stradale

169/10.04.2008

Serviciul Galati

Public

Ecosal

4

Curatarea de graffiti si refacerea imobilelor, monumentelor, operelor de arta si altor constructii apartinand domeniului public si privat al municipiului Galati

169/10.04.2008

Serviciul Galati

Public

Ecosal

5

Citiri topografice la tasarea cladirilor și citiri ale nivelului pânzei freatice

308/13.05.2008

S. P. - GeoTopoCad-Expert

6

Desființarea împrejmuirilor și demolarea construcțiilor ilegale din beton si caramida    aflate pe

domeniul     public/privat     al

municipiului Galați

24/03.02.2009

Serviciul Galati

Public

Ecosal

7

Optimizarea și organizarea circulației rutiere și pietonale

24/03.02.2009

Serviciul Galati

Public

Ecosal

8

Conservarea, întreținerea și repararea monumentelor de for public aflate pe domeniul public al municipiului Galați

24/03.02.2009

Serviciul Galati

Public

Ecosal

9

Administrarea drumurilor și străzilor

24/03.02.2009

Serviciul Galati

Public

Ecosal

10

Montarea mobilierului stradal

24/03.02.2009

Serviciul Galati

Public

Ecosal

11

Semaforizarea

24/03.02.2009

Serviciul Galati

Public

Ecosal

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore