Hotărârea nr. 291/2010

Aprobarea unor masuri pentru delegarea unor activitati care fac parte din serviciul de administrare a domeniului public

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.291

din 9 08 2010

privind: aprobarea unor masuri pentru delegarea unor activitati care fac parte din serviciul de administrare a domeniului public

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 294/5 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 93 018/5 08 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 93 020/5 08 2010, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 30 și art.31 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 3 alin.1 , art. 12 alin.2 lit.”a”, art. 13 alin.2 lit.”a” din OG 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată;;

Având în vedere prevederile art. 30 si art. 31'1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. d , alin. 6 lit. a, punctul 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă delegarea gestiunii urmatoarelor activitati care fac parte din serviciul de administrare a domeniului public:

 • a) construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea bazarelor, targurilor și oboarelor;

 • b) amenajarea, organizarea și exploatarea parcarilor,

 • c) organizarea și exploatarea activităților de administrare a cimitirelor si WC-urilor publice;

 • d) amenajarea, intretinerea si infrumusetarea zonelor verzi (peluze, parcuri si gradini);

 • e) ecarisajul animalelor mari fara stapan gasite abandonate pe domeniul public;

 • f) desfiintarea imprejmuirilor si demolarea constructiilor din fier, sticla, pvc si alte materiale usoare ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galati;

 • g) amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament;

 • h) înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transport pe cablu, a campingurilor;

 • i) depozitare și compactare deșeuri provenite din construcții și demolări;

 • j) ridicare și transport vehicule abandonate;

catre S.C. GOSPODĂRIRE URBANA S.A., prin atribuire directa, pentru o perioada de 10 ani.

Art. 2 - Se aprobă ca bunurile proprietate publica si privata a municipiului Galati utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor să fie concesionate direct catre S.C. GOSPODĂRIRE URBANA S.A. prin hotarâre a Consiliului Local.

Art.3 - Se aprobă contractul de delegare a gestiunii activitatilor care fac parte din serviciul de administrare a domeniului public prevazut in anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se împuternicește Primarul municipiului Galați să semneze contractul de delegare a gestiunii.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa

la HCL nr.291/9 08 2010

CONTRACT

de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Galați

Nr.................din.....................2010

CAP. I

Partile contractante

ART. 1

MUNICIPIUL GALAȚI, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 38, reprezentată prin Primar, ing. Dumitru Nicolae și Director Economic, ec. Doina Stamate, având cod fiscal nr. 3814810, cont bancar nr..........................................deschis la Trezoreria

Galați în calitate de delegatar, și SC GOSPODARIRE URBANA SA, cu sediul in localitatea Galati, str............................., telefon/fax........................,..........................,e-

mail           .................,           cod          fiscal           ...............................,

cont:..................................................................Trezoreria.................., reprezentat prin

Director General, ............................................și Director Economic, .............................

in calitate de delegat, pe de altă parte,

au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Galați.

CAP. II

Obiectul contractului de delegare a gestiunii

ART. 2

 • 2.1. Obiectul contractului de delegare a gestiunii, consta in dreptul si obligatia de a:

amenaja, intretine si infrumuseta zonele verzi (peluze, parcuri si gradini);

 • -  cultura florilor si plantelor ornamentale;

 • -  servicii pentru protectie fitosanitara;

 • -  servicii de intretinere a plantatiilor ornamentale;

 • -  servicii de imbunatatiri funciare si irigatii;

- servicii de conservare si dezvolatare a fondului forestier (impadurire, reimpadurire, asigurare de pueti butasi, arbusti:

- producere de material dendofloricol.

 • •  organiza și exploata activitățile de administrare a WC-urilor publice si a cimitirelor(Eternitatea, Sfantul Lazar si Stefan cel Mare) :

 • -  servicii funerare;

 • -  servicii anexe inhumarii si incinerarii (inchirierea locurilor in capele, inchirierea sau vanzarea locurilor de veci, intretinerea mormintelor).

 • •  amenaja, organiza și exploata parcarile;

 • •  înființa, organiza și exploata băile publice : Baia Comunala;

 • •  depozita și compacta deșeuri provenite din construcții și demolări;

 • •  ridica și transporta vehicule abandonate;

 • •  desfiinta imprejmuirile si demolarea constructiilor din fier, sticla, pvc si alte materiale usoare ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galati;

 • •  administra bazele sportive din municipiul Galati, si anume: Stadionul Dunarea, (str. Stadionului, nr. 1); Patinoarul Artificial, (str. George Cosbuc, nr. 253)

 • •  administra, intretine si exploata zonele de agrement : Lac Vanatori, Plaja Dunarea:

 • -  activitati de cazare pe termen scurt;

 • -  activitati de stocare si depozitare;

 • -  servicii privind desfasurarea de activitati recreative;

 • -  servicii de inchiriere a mijloacelor de transport pe apa, fara echipaj;

 • •  administra, intretine si exploata Talcioc-ul;

 • •  administra, intretine si exploata Portul de Ambarcatiuni de Agrement

 • •  ecarisajul animalelor mari fara stapan gasite abandonate pe domeniul public; inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta activitatilor in aria administrativ-teritoriala a municipiului Galati.

Bunurile proprietate publica si privata a municipiului Galati utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor vor fi concesionate direct catre SC GOSPODARIRE URBANA SA prin hotarire a Consiliului Local Galati.

Serviciile prevazute in prezentul contract sunt in conformitate cu caietele de sarcini intocmite potrivit strategiei si programului municipiului Galati privind serviciile publice si cerintele referitoare la siguranta, igiena, sanatatea si protectia mediului.

Caietele de sarcini in care se precizeaza modul de operare fac parte integranta din prezentul contract.

 • 2.2. Obiectivele delegatarului sunt:

 • •  imbunatatirea condițiilor de viata si de odihna ale utilizatorilor/beneficiarilor prin promovarea calitatii si eficientei acestor servicii;

 • •  dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • •  protectia si conservarea mediului inconjurator;

 • 2.3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de delegat in derularea contractului sunt urmatoarele:

 • a) bunuri de retur: bunurile care au facut obiectul delegarii, precum si cele realizate de delegat in conformitate cu programele de investitii si care au legatura directa cu bunurile concesionate, facand parte integranta din acestea. Bunurile obtinute in urma activitatii de investitii a delegatului devin bunuri de retur, dupa ce delegatul isi recupereaza integral valoarea investita, prin amortizare. Bunurile de retur revin de plin drept, gratuite si libere de orice sarcini sau obligatii delegatarului la incetarea contractului. In cazul incetarii contractului inainte de termen, delegatarul este indreptatit sa primeasca valoarea neamortizata a bunurilor realizate din fondurile sale.

 • b) bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la incetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului, in masura in care acesta din urma isi manifesta intentia de a prelua bunurile respective in schimbul platii unei compensatii, in conditiile legii;

 • c) bunuri proprii - sunt acele bunuri care la incetarea contractului raman in proprietatea delegatului.

Predarea - primirea bunurilor concesionate vor fi consemnate in procesul-verbal care se va incheia in acest scop, in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de delegare a gestiunii.

CAP. III

Durata contractului

ART. 3

 • 3.1. Durata prezentului contract este de 10 ani, cu drept de prelungire in conditiile legii.

In cazul in care delegatarul nu doreste prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunta in scris delegatul cu cel putin 6 luni inainte de expirarea termenului contractual si va demara procedura de incredintare a procedurilor legale.

 • 3.2. Contractul de delegare a gestiunii poate fi prelungit doar o singura data, pentru o perioada care nu poate depasi jumatate din durata initiala, cu conditia ca durata totala sa nu depaseasca 49 de ani.

CAP. IV

Drepturile si obligatiile partilor

ART. 4

Drepturile partilor

4.1. Delegatarul are urmatoarele drepturi:

 • a) sa solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat;

 • b) de a stabili si de a aproba programele de reabilitare, extindere si modernizare a dotarilor existente, cu consultarea delegatului;

 • c) de a corela cu programele de dezvoltare economico-sociala a municipiului si de amenajare a teritoriului, efectuarea lucrarilor de investitii in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara;

 • d) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea dotarilor publice aferente serviciilor publice delegate;

 • e) de a realiza investitii de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice delegate;

 • f) de a finanta realizarea de lucrari necesare serviciilor publice delegate;

 • g) sa contracteze sau sa garanteze imprumuturile pentru finantarea programelor de investitii in vederea dezvoltarii, reabilitarii si modernizarii sistemelor existente;

 • h) sa garanteze, in conditiile legii, imprumuturile contractate in vederea infiintarii sau dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferenta serviciului;

 • i) de a inspecta bunurile, activitatile si serviciile publice delegate;

 • j) sa monitorizeze si sa exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciului si sa ia masurile necesare in cazul in care delegatul nu asigura indicatorii de performanta si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

 • k) sa invite delegatul pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor aparute in relatia cu utilizatorii/beneficiarii serviciilor;

 • l) sa pastreze, pe durata derularii prezentului contract, in conformitate cu atributiile ce-i revin potrivit legii, prerogativele si raspunderile privind aprobarea politicilor si strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului si a sistemului de utilitate publica, precum si dreptul de a supraveghea si controla modul de desfasurare a serviciului cu privire la:

- respectarea si indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de delegat, inclusiv in relatia cu beneficiarii/utilizatorii;

- dezvoltarea si modernizarea serviciului, precum si modul de administrare, exploatare si mentinere in functiune a acestuia;

- respectarea procedurilor de formare, stabilire si ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciul de utilitate publica;

- calitatea serviciului furnizat/prestat;

- indicatorii de performanta ai serviciului furnizat/prestat;

 • m) de a verifica, ori de cate ori considera necesar, prin reprezentantii sai, modul in care se desfasoara activitatile delegate .

 • n) de a-si manifesta intentia de a dobandi bunurile de preluare si de a solicita delegatului incheierea contractului de vanzarecumparare cu privire la aceste bunuri. In termen de 6 luni delegatarul este obligat sa isi exercite dreptul de optiune sub sanctiunea decaderii;

 • o) de a verifica stadiul de realizare a investitiilor, precum si modul in care este satisfacut interesul public; de a verifica respectarea obligatiilor asumate prin contract;

 • p) de a aproba structura si ajustarile de tarife propuse de catre delegat, in baza avizului autoritatii de reglementare si in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • q) de a rezilia contractul, in conditiile legii, in cazul in care delegatul nu respecta obligatiile asumate prin contractul de delegare.

 • 4.2. Delegatul are urmatoarele drepturi:

 • a) sa exploateze in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, serviciile publice, activitatile si bunurile care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;

 • b) sa incaseze contravaloarea activitatilor prestate prin practicarea de preturi, tarife, dar si din sume de la bugetul local pe baza devizelor de lucrari pentru serviciile de interes public prestate catre municipalitate;

 • c) sa propuna autoritatii publice locale ajustarea periodica a preturilor si tarifelor in functie de inflatie si de influentele intervenite in costurile de operare si fluctuatia preturilor la utilitati ( gaze, energie electrica, apa) si carburanti;

 • d) sa sisteze furnizarea/prestare serviciilor catre utilizatorii care nu si-au achitat contravaloarea prestatiei, in conditiile legii;

 • e) de a realiza obiectivele stabilite si aprobate de autoritatea publica locala;

 • f) de a incheia contracte, conventii, etc. cu tertii, in vederea realizarii serviciilor delegate, pentru a asigura si valorifica bunurile care fac obiectul concesiunii, in conditiile legii, fara a putea transfera acestora drepturile dobandite prin contractul de delegare a gestiunii;

 • g) sa initieze modificarea si/sau completarea prezentului contract, in cazul modificarii reglementarilor si/sau a conditiilor tehnico-economice care au stat la baza incheierii acestuia;

 • h) sa aplice pretul/tariful aprobat conform legislatiei in vigoare;

Obligatiile partilor

 • 4.3. Delegatarul are urmatoarele obligatii:

 • a) sa predea delegatului la data intrarii in vigoare a contractului de delegare toate bunurile, instalatiile, echipamentele si dotarile aferente intregii activitati, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza de proces - verbal de predare -preluare;

 • b) sa faciliteze delegatului autorizarea lucrarilor si investitiilor pe domeniul public si privat, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

 • c) sa verifice periodic nivelul veniturilor si cheltuielilor delegatului;

 • d) sa verifice periodic clauzele de administrare, exploatare, intretinere si predare a bunurilor publice concesionate, in calitatea sa de proprietar;

 • e) sa ia toate masurile pentru inlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, in asa fel incat sa se pastreze capacitatea de a realiza serviciul de utilitate publica delegat;

 • f) sa nu il tulbure pe delegat in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;

 • g) sa nu modifice in mod unilateral contractul de delegare, in afara cazurilor prevazute expres de lege;

 • h) sa notifice delegatului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor acestuia;

 • i) sa verifice periodic: serviciile publice furnizate si nivelul de calitate al acestora; indeplinirea indicatorilor de performanta si aplicarea penalitatilor pentru neindeplinirea acestora; mentinerea echilibrului contractual; asigurarea unor relatii echidistante si echilibrate intre delegat si utilizatori; clauzele de administrare, intretinere si predare a bunurilor publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor.

 • j) sa puna la dispozitie delegatului strategia si programele de masuri si actiuni privind administrarea domeniului public si privat al municipiului Galati.

 • k) se angajeaza sa acorde sprijin delegatului pe parcursul derularii contractului, la initiativa acestuia de a imbunatati serviciul prestat, pentru toate actiunile care nu contravin interesului cresterii calitatii serviciului respectiv.

 • l) sa notifice partilor interesate, la cerere, informatii referitoare la incheierea prezentului contract de delegare;

 • m) sa isi asume pe perioada derularii contractului de delegare toate responsabilitatile si obligatiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;

 • 4.4. Delegatul are urmatoarele obligatii:

 • a) sa obtina de la autoritatile competente avizele, acordurile si autorizatiile necesare prestarii/furnizarii activitatilor delegate;

 • b) sa respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii;

 • c) sa respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini si ale celorlalte reglementari specifice serviciului delegat;

 • d) sa serveasca toti utilizatorii/beneficiarii din municipiul Galati, unde i-au fost delegate activitatile ce fac obiectul prezentului contract;

 • e) sa respecte indicatorii de performanta;

 • f) sa furnizeze delegatarului informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare in vederea verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciilor publice delegate in conformitate cu clauzele contractului de delegare si cu prevederile legale in vigoare;

 • g) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale in vigoare;

 • h) sa asigure finantarea pregatirii si perfectionarii profesionale a propriilor salariati, in functie de necesitatile societatii;

 • i) sa gestioneze serviciul de utilitate publica pe criterii de competitivitate si eficienta economica;

 • j) sa preia de la delegatar, pe baza de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul, precum si personalul angajat, aferent realizarii serviciilor delegate;

 • k) sa efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului si caietului de sarcini, in conditii de calitate si eficienta;

 • l) sa fundamenteze si sa supuna aprobarii preturile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciile/activitatile delegate;

 • m) sa nu subdelege serviciul si bunurile care fac obiectul delegarii;

 • n) sa plateasca redeventa la valoarea prevazuta si la termenul stabilit in contractul de delegare a gestiunii;

 • o) sa ia toate masurile necesare privind bunurile de retur, astfel incat, la incheierea contractului de delegare, sa nu fie afectata capacitatea delegatarului de a realiza serviciul;

 • p) sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investitii din surse proprii;

 • q) sa propuna delegatarului scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinand patrimoniului delegat in baza legislatiei in vigoare;

 • r) sa transmita delegatarului modificarile de patrimoniu aparute in cursul anului, precum si situatia patrimoniului public (cantitativ si valoric) la data de 31 decembrie a fiecarui an pentru inregistrarea in contabilitatea acestuia;

 • s) sa restituie bunurile de retur, in deplina proprietate, in mod gratuit si libere de orice sarcini, la incetarea contractului de delegare a gestiunii;

 • t) la incetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decat termenul sau forta majora, delegatul este obligat sa asigure continuitatea prestarii activitatii in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acesteia de catre delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • u) sa notifice cauzele de natura sa conduca la reducerea activitatii si masurile care se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii;

 • v) sa ia toate masurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca si normele de securitate si sanatate in munca;

 • w) sa predea la incheierea contractului toata documentatia tehnico-economica referitoare la serviciul gestionat;

 • x) sa realizeze investitii, conform angajamentelor asumate;

 • y) sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitatilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si protejarea patrimoniului etc.)

 • z) sa respecte orice prevederi care deriva din reglementarile legale in vigoare, din Hotararile Consiliului Local al Municipiului Galati.

aa) In cazul aparitiei unor cauze de forta majora care determina intarzieri in executia serviciului sau chiar incetarea temporara a acestuia, delegatul de servicii publice va anunta de indata beneficiarul si va contribui la minimalizarea efectelor negative ivite.

CAP. V

Programul lucrarilor de investitii

ART. 5

Programul lucrarilor de investitii pentru modernizari, reabilitari, dezvoltari de capacitate, obiective noi si al lucrarilor de intretinere si reparatii curente, reparatii planificate, renovari, atat fizic, cat si valoric se aproba anual prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

Programul anual de intretinere, reparatii, modernizari si investitii va fi intocmit anual de delegatar impreuna cu delegatul.

Planul de intretinere, reparatii, modernizari si investitii poate fi actualizat pe parcursul anului in functie de capacitatea financiara a delegatarului si eventualele rectificari ale bugetului.

CAP. VI

Sarcinile si responsabilitatile partilor

ART. 6

 • 6.1. Sarcinile si responsabilitatile delegatarului

 • a) elaborarea si aprobarea strategiilor privind dezvoltarea serviciului public;

 • b) aprobarea programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemului de utilitati publice incidente serviciului public precizat;

 • c) infiintarea de noi sisteme (spatii verzi, cimitire, spatii de parcare etc.);

 • d) coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor tehnico-edilitare, corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a municipiului, de amenajare a localitatilor, urbanism si mediu;

 • e) contractarea sau garantarea imprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii in vederea dezvoltarii, reabilitarii si modernizarii sistemelor existente;

 • f) protectia si conservarea mediului natural si construit;

 • g) aprobarea regulamentului serviciului;

 • h) stabilirea indicatorilor de performanta ai serviciului;

 • i) asigurarea controlului privind realizarea indicatorilor de performanta;

 • j) aprobarea studiilor de fezabilitate pentru obiectivele noi de investitii;

 • k) aprobarea preturilor, tarifelor, taxelor speciale in desfasurarea serviciului, precum si ajustarea acestora;

 • l) sanctionarea delegatului in cazul in care acesta nu respecta prevederile caietului de sarcini, contractului de delegare a gestiunii si regulamentului serviciului.

 • 6.2. Sarcinile si responsabilitatile delegatului

 • a) administreaza si gestioneaza bunurile incredintate ca un bun proprietar;

 • b) asigura paza si integritatea bunurilor;

 • c) presteaza servicii de calitate tuturor beneficiarilor;

 • d) deserveste toti beneficiarii din aria de acoperire fara niciun fel de discriminare;

 • e) urmareste realizarea tuturor indicatorilor de performanta;

 • f) furnizeaza Municipiului Galati informatiile solicitate si asigura accesul la toate informatiile necesare verificarii, evaluarii, functionarii si dezvoltarii serviciului;

 • g) pune in aplicare metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor si la cresterea calitatii serviciului;

 • h) finanteaza pregatirea si perfectionarea salariatilor.

CAP. VII

Indicatorii de performanta

ART. 7

Indicatorii de performanta sunt prevazuti in “Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Galați”

CAP. VIII

Decontarea cheltuielilor privind serviciile publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Galați.

Tarifele practicate si procedura de stabilire, ajustare si aprobare a acestora.

Modul de tarifare si incasare a serviciilor furnizate/prestate.

ART. 8

 • 8.1. Finantarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitate publica care fac obiectul prezentului contract de delegare a gestiunii precum si, pentru intretinerea, exploatarea si functionarea sistemelor aferente se realizeaza pe criterii economice si comerciale; mijloacele materiale si financiare necesare desfasurarii activitatilor se asigura prin bugetele de venituri si cheltuieli ale delegatului.

 • 8.2. Veniturile delegatului se constituie prin incasarea de la clienti persoane fizice si juridice, sub forma de preturi sau tarife aprobate prin hotarari ale Consiliului Local, a sumelor reprezentand contravaloarea produselor/serviciilor furnizate/prestate.

 • 8.3. Principiile care stau la baza modului de constituire a veniturilor delegatului:

 • a) asigurarea autonomiei financiare a delegatului;

 • b) asigurarea rentabilitatii si eficientei economice;

 • c) asigurarea egalitatii de tratament a serviciilor de utilitati publice in raport cu alte servicii publice de interes general;

 • d) recuperarea in totalitate de catre delegat a costurilor furnizarii/ prestarii serviciilor;

 • 8.4. Preturile si tarifele aferente serviciilor de utilitati publice se fundamenteaza pe baza cheltuielilor de productie si exploatare, a cheltuielilor de intretinere si reparatii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, a costurilor pentru protectia mediului; a costurilor financiare asociate creditelor contractate si include o cota pentru crearea surselor de dezvoltare si modernizare a sistemelor (spatii verzi, parcari etc.), precum si o cota minima de profit.

 • 8.5. Preturile si tarifele pentru plata produselor/serviciilor prestate/furnizate, precum si pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice, se propun de delegat si se stabilesc, se ajusteaza si se modifica prin hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Galati.

 • 8.6. Stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor se vor efectua in conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a preturilor si tarifelor specifica serviciului delegat si cu respectarea prevederilor legilor speciale.

 • 8.7. Contravaloarea serviciilor publice delegate se va determina in baza preturilor in vigoare si a cantitatilor stabilite conform procedurii de facturare.

 • 8.8. Finantarea si realizarea investitiilor aferente sistemelor de utilitati publice se fac cu respectarea legislatiei in vigoare privind initierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea investitiilor publice, in temeiul urmatoarelor principii:

 • a) promovarea rentabilitatii si eficientei economice;

 • b) utilizarea veniturilor realizate din prestarea serviciilor pentru dezvoltarea acestora si a infrastructurii tehnico - edilitare aferente;

 • c) intarirea autonomiei fiscale a unitarilor administrative - teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare in vederea functionarii serviciilor;

 • d) intarirea autonomiei locale privind contractarea si garantarea unor imprumuturi interne sau externe necesare pentru finantarea infrastructurii tehnico -edilitare aferente serviciilor, in conditiile legii;

 • e) respectarea dispozitiilor legale referitoare la calitatea si disciplina in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si protectia mediului.

 • 8.9. Finantarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investitii publice ale municipiului, aferente sistemelor de utilitati publice a caror gestiune a fost delegata se asigura din urmatoarele surse:

 • a) fonduri proprii ale operatorului;

 • b) fonduri de la bugetul local;

 • c) fonduri nerambursabile obtinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

 • d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite, potrivit legii, la nivelul municipiului;

 • e) fonduri transferate de la bugetul de stat, in conditiile legii;

 • f) alte surse, constituite potrivit legii.

 • 8.10. Bunurile realizate in cadrul programelor de investitii ale municipiului apartin domeniului public al municipiului Galati.

 • 8.11. Obiectivele de investitii publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului delegat, ce implica fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate de autoritatile administratiei publice locale, se nominalizeaza in listele anuale de investitii anexate la bugetul local.

 • 8.12. Obiectivele de investitii mentionate anterior se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiilor de executie, a prevederilor legale in vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate, conform legii.

 • 8.13. Delegatul va incasa de la utilizatori, in baza chitantei, bonului fiscal si/sau facturii emise, contravaloarea tarifelor si preturilor pentru serviciile prestate, produsele furnizate, precum si contravaloarea lucrarilor prestate catre terte persoane pe baza de deviz, dupa caz.

CAP. IX

Plata si nivelul redeventei

ART. 9

 • 9.1. Pentru activitatile si bunurile concesionate, delegatul va plati delegatarului o redeventa anuala stabilita prin hotarare ale Consiliului Local al Municipiului Galati.

 • 9.2.  Plata redeventei se face in contul nr...................................,  deschis la

 • 9.3. Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la calcularea de penalitati de intarziere in cuantumul prevazut de legislatia in vigoare si totodata delegatul va putea solicita incetarea prezentului contract.

 • 9.4. Plata se considera efectuata la data confirmarii sumei in contul delegatului.

 • 9.5. Redeventa platita in conditiile prezentului contract reprezinta creanta bugetara, supunandu-se prevederilor legale in vigoare.

CAP. X

Raspunderea contractuala

ART. 10

Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor prevazute in prezentul contract de delegare a gestiunii atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.

Partea in culpa este obligata la plata penalitatilor prevazute in prezentul contract, precum si la despagubiri, in functie de prejudiciul produs. Daca acestea nu acopera integral prejudiciul, partea prejudiciata poate solicita acordarea de daune in completare, potrivit dispozitiile dreptului comun.

CAP. XI

Forta majora

ART. 11

 • 11.1. Forta majora, definita conform legii, apara de raspundere partea care o invoca.

Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract de delegare, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

Daca in termen de 30 de zile consecutive, de la producerea evenimentului, imposibilitatea de executare respectiva nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract de delegare fara ca vreuna dintre ele sa pretinda niciuneia despagubiri.

Intarzierea sau neexecutarea obligatiilor asumate din motive de forta majora nu atrage pentru niciuna dintre parti penalizari sau compensatii. Perioada de executare a contractului de delegare va fi prelungita cu perioada pentru care a fost invocata si acceptata forta majora.

 • 11.2. Cazul fortuit exonereaza de raspundere partea care il invoca, cu conditia notificarii scrise in termen de 3 (trei) zile de la producere, cumulate cu conditia confirmarii de catre cealalta parte a existentei sau neexistentei cazului fortuit.

In caz de neconformare, partea care a invocat, urmeaza sa raspunda pentru prejudiciul cauzat, in conditiile legii.

CAP. XII

Clauza contractuala privind protectia mediului

ART. 12

Delegatul isi asuma obligatia ca pe perioada derularii contractului de delegare a gestiunii sa respecte legislatia, reglementarile, precum si hotararile consiliului local in vigoare privind protectia mediului.

CAP. XIII

Conditii de redefinire a clauzelor contractuale

ART. 13

 • 13.1. Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. Anexele care trebuie periodic innoite nu vor fi considerate o modificare a contractului.

Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract de delegare, cu notificarea prealabila cu 30 de zile a delegatului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz. In cazul in care modificarea unilaterala a contractului ii aduce un prejudiciu, delegatul are dreptul sa primeasca fara intarziere o justa despagubire. In caz de dezacord intre delegatar si delegat cu privire la suma despagubirii, aceasta va fi stabilita de catre instanta judecatoreasca competenta; acest dezacord nu poate, in niciun caz, sa permita delegatului sa nu-si execute obligatiile contractuale.

 • 13.2. In cazul in care orice prevederi ale acestui contract devin discordante cu reglementarile sau legislatia nationala sau din Uniunea Europeana, contractul va fi modificat.

Acest lucru nu va afecta valabilitatea altor clauze ale acestui contract. Partile vor modifica acele clauze contradictorii in sensul scopului acestui contract, cat mai repede posibil.

Orice deficienta in acest contract poate fi rectificata cu conditia negocierii intre partile contractante.

CAP. XIV

Conditii privind transmiterea bunurilor la expirarea contractului ART. 14

In derularea contractului, delegatul va utiliza urmatoarele categorii de bunuri:

 • a)    bunuri de retur: bunurile care au facut obiectul delegarii, precum si cele

realizate de delegat in conformitate cu programele de investitii si care au legatura directa cu bunurile concesionate, facand parte integranta din acestea. Bunurile obtinute in urma activitatii de investitii a delegatului devin bunuri de retur, dupa ce delegatul isi recupereaza integral valoarea investita prin amortizare. Bunurile de retur, revin deplin drept, gratuite si libere de orice sarcini la incheierea contractului de delegare;

 • b)    bunuri proprii ale delegatului: bunurile care au apartinut delegatului la

inceputul perioadei de delegare a gestiunii si au fost utilizate de catre acesta pe durata delegarii, precum si toate bunurile achizitionate de delegat pe perioada derularii contractului si care nu fac parte integranta din bunurile ce constituie obiectul delegarii. Bunurile proprii, la incetarea contractului de delegare, raman in proprietatea delegatului.

CAP. XV

Mentinerea echilibrului contractual

ART. 15

 • 15.1. Raporturile contractuale intre delegatar si delegat se bazeaza pe principiul echilibrului financiar al delegarii intre drepturile care ii sunt acordate delegatului si obligatiile care ii sunt impuse prin prezentul contract.

 • 15.2. Delegatul nu va fi obligat sa suporte cresterea sarcinilor legate de executia obligatiilor sale, daca aceasta crestere rezulta in urma unui caz de forta majora sau caz fortuit sau a unei masuri dispuse de catre autoritatea publica.

CAP. XVI

Încetarea contractului

ART. 16

 • 16.1.Prezentul contract de delegare a gestiunii inceteaza in urmatoarele situatii:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia in conditiile legii;

 • b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre delegatar, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina delegatarului, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata;

 • c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre delegat, prin reziliere de catre delegatar, cu plata unei despagubiri in sarcina delegatului, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata;

 • d) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a sistemului delegat sau a unei parti importante din acesta sau in cazul imposibilitatii obiective a delegatului de exploatare, prin renuntare, fara plata unei despagubiri.

 • e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre parti, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina partii in culpa;

 • f) in cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului delegatului;

 • 16.2. Delegatarul are dreptul sa denunte unilateral contractul daca constata si dovedeste nerespectarea repetata de catre delegat a obligatiilor contractuale si daca acesta nu adopta programe si masuri care sa respecte conditiile contractuale si sa asigure atingerea, in timp de 2 ani consecutiv a indicatorilor de performanta stabiliti.

Pact comisoriu expres de ultim grad - in caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept la solicitarea Municipiului Galati, fara punere in intarziere si fara nici o formalitate prealabila in cazul in care delegatul nu-si executa obligatiile contractuale.

CAP. XVII

Litigii

ART. 17

Delegatarul si delegatul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

Daca, dupa 45 de zile de la inceperea acestor tratative, delegatul si delegatarul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente, potrivit legii.

CAP. XVIII

Dispozitii finale

ART. 18

 • 18.1. Prezentul contract are ca anexe urmatoarele:

 • a) caietul de sarcini al serviciului - Anexa nr. 1

 • b) regulamentul serviciului - Anexa nr.2

 • c) inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica, aferente serviciului public delegat- Anexa nr. 3

 • d) procesul - verbal de predare - preluare a bunurilor aferente serviciului public -Anexa nr. 4

Anexele precizate anterior sunt parte integranta a contractului de delegare, din care vor decurge si efecte economice - financiare care pot fi revizuite conform prevederilor contractuale, cu acordul ambelor parti.

 • 18.2. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

 • 18.3. Comunicari:

 • a) orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris;

 • b) orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii;

 • c) comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditria confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Prezentul contract de delegare a gestiunii intra in vigoare la data semnarii lui si a fost incheiat in 2 exemplare originale.


DELEGATAR,

MUNICIPIUL GALAȚI


DELEGAT,

SC GOSPODARIRE URBANA SA


PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae


DIRECTOR GENERAL,


DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Ec. Doina Stamate


DIRECTOR ECONOMIC,


CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,

Ec. Câmpeanu Rodica


AVIZAT JURIDIC


DIRECTOR

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

Ing. Vranceanu Mariana

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,

Jalbă Laurențiu


AVIZAT JURIDIC,

Jr. Costache Nicolae


Președinte de ședință

Manoliu Mihai