Hotărârea nr. 290/2010

Aprobarea Actului Constitutiv al SC Gospodarire Urbana SA Galati si a unor masuri organizatorice

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.290 din 9 08 2010

privind: aprobarea Actului Constitutiv al SC Gospodărire Urbană SA Galați și a unor măsuri organizatorice

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 317/9 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.93 022/5 08 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.93 024/5 08 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 12, alin. 2, lit. a, art. 13, alin. 2, lit. a din OG nr. 71/2002 - privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,actualizată, coroborate cu prevederile art. 24, alin. 1, lit. « b » și alin. 2, art. 30 și art. 31* 1 din Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată ;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. 1 și 2, art. 3, art. 4, alin. 1 și 2, art. 5, lit. « b », art. 6, art. 7, alin. 1, art. 9, alin. 1 și 2, art. 10, alin. 1 și art. 14, lit. « b « din OUG nr. 54/2006 - privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.35, alin.2 din Legea Finanțelor Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art.5, art.8 și art.283, alin.4 din Legae nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. 1, alin. 2, lit. « g « , pct. 2, art. 17, art. 36, alin. 1 , alin.2 lit. « c « , lit. « d « , alin. 5, lit. « a « , alin. 6, lit. « a « , pct.19 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. - Se aprobă Actul Constitutiv al SC Gospodărire Urbană SA Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, societate având ca acționar unic Municipiul Galați, prin Consiliul local Galați, cu personalitate juridică, cu sediul în Galați, str. George Coșbuc nr. 253.

Art.2. - Se aprobă aportul Municipiului Galați la constituirea capitalului social al societății, subscris și vărsat în sumă de 300.000 lei, respectiv 100% din capitalul societății care este proprietatea Municipiului Galați.

Art. 3. - Bunurile proprietatea publică și privată a Municipiului Galați aflate în administrarea sau folosința Serviciului Public Administrarea Domeniului Public vor fi preluate în administrarea/folosința Consiliului local Galați prin Hotărâre, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, iar ulterior acestea vor fi predate noii societăți în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.4. - La data constituirii societății, SC Gospodărire Urbană SA preia activul și pasivul Serviciului Public Administrarea Domeniului Public Galați prin protocol de predare - preluare încheiat pe baza datelor din balanța de verificare întocmită la data de 31.08.2010.

Art.5. - SC Gospodărire Urbană SA Galați se substituie Serviciului Public Administrarea Domeniului Public Galați în drepturile și obligațiile acestuia, inclusiv în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Art. 6. - SC Gospodărire Urbană SA Galați va prelua personalul Serviciului Public Administrarea Domeniului Public Galați, în condițiile legii.

Art.7. - Se aprobă delegarea gestiunii următoarelor activități care fac parte din serviciul de administrare a domeniului public:

 • a) construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea bazarelor, târgurilor și oboarelor;

 • b) amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor;

 • c) organizarea și exploatarea activităților de administrare a cimitirelor și WC-urilor publice;

 • d) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi ( peluze, parcuri și grădini );

 • e) ecarisajul animalelor mari fără stăpân găsite abandonate pe domeniul public;

 • f) desființarea împrejmuirilor și demolarea construcțiilor din fier, sticlă, pvc și alte materiale ușoare ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galați;

 • g) amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament;

 • h) înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transport pe cablu, a campingurilor;

 • i) depozitare și compactare deșeuri provenite din construcții și demolări;

 • j) ridicare și transport vehicule abandonate.

Art.8. Bunurile proprietate publică și privată a municipiului Galați utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor vor fi concesionate direct către SC Gospodărire Urbană SA prin hotărâre a Consiliului local Galați.

Art.9- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.10. - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA

La HCL nr.290/9 08 2010

ACT CONSTITUTIV

STATUTUL

SOCIETATII COMERCIALE « GOSPODĂRIRE URBANĂ » S.A.

Societatea Comerciala « GOSPODĂRIRE URBANĂ » S.A. din Galati se infiinteaza in baza Hotararii Consiliului Local nr. 288/9 08 2010, emisa in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si completata si a prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 1 Actionarul unic al Societatii Comerciale « GOSPODĂRIRE URBANĂ » S.A. este unitatea administrativ teritoriala Municipiul Galati, prin organul sau deliberativ Consiliul Local, cu sediul in Galati, str. Domneasca nr.38 si reprezentant Primar, ing. Dumitru Nicolae.

Art. 2 DENUMIREA, FORMA SI SEDIUL SOCIETATII

 • 2.1. Societatea comerciala « GOSPODĂ RIRE URBANĂ » S.A. este o societate pe actiuni cu capital integral al unitatii administrativ-teritoriale.

 • 2.2. Sediul societatii comerciale « GOSPODĂRIRE URBANĂ » S.A. este in Galati, str. George Cosbuc, nr.253, judetul Galati.

Art. 3 OBIECTUL DE ACTIVITATE

 • 3.1. Societatea comerciala « GOSPODĂ RIRE URBANĂ » S.A. are ca activitati principale :

.8130 Activități de întreținere peisagistică;

 • 3.2. In obiectul de activitate al societatii comerciale « GOSPODĂRIRE URBANĂ » S.A. sunt cuprinse de asemenea :

.0141Activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic ( arhitectura peisagera);

.0119 Cultura alte plante nepermanente;

.0129 Cultura alte plante permanente;

.2370 Taierea fasonarea si finisarea pietrei;

.3811 Colectarea deseurilor nepericuloase;

- 3900 Activități și servicii de decontaminare;

.4311 Lucrari de demolare a constructiilor;

.4312 Lucrari de pregatire a terenului;

.4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor;

.4339 Alte lucrari de finisare;

.4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;

.4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor ;

.4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;

.4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor ;

.5210 Depozitari;

.5222 Activitati de servicii anexe transportului pe apa;

.6321 Alte activitati anexe transporturilor tereste (parcare);

.6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

.6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;

-7500 Activități veterinare(ecarisaj)

.8122 Activități specializate de curățenie ;

.8129 Alte activități de curățenie;

.8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;

.8411 Servicii de administratie publica generala;

.8413 Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice;

.8424 Activitati de ordine publica si de protectie civila;

.9311 Activitati ale bazelor sportive;

.9312 Activitati ale cluburilor sportive;

.9321 Balciuri si parcuri de distractii;

.9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.;

.9603 Activități de pompe funebre și similare;

.9609 Alte activități de servicii n.c.a.

Art. 4 CAPITALUL SOCIAL

 • 4.1. Capitalul social subscris de actionarul unic este in valoare totala de 300.000 lei si a fost varsat integral la data autentificarii prezentului.

 • 4.2. Capitalul social subscris si varsat are urmatoarea structura :

 • 4.2.1. - numerar varsat in cont 300.000 lei;

Art. 5 ACTIUNILE SOCIETATII

 • 5.1. Valoarea nominala a unei actiuni este de 2,5 lei.

 • 5.2. Actiunile societatii comerciale « GOSPODĂRIRE URBANĂ » S.A. sunt nominative si in momentul constituirii apartin in totalitate Municipiului Galati, fiind administrate de catre Consiliul Local al Municipiului Galati.

 • 5.3. Numarul total al actiunilor corespunzator capitalului social subscris si varsat este de 120000.

 • 5.4. Fiecare actiune da dreptul la un vot detinatorului ei.

 • 5.5. Dreptul la proprietate asupra actiunilor se transmite prin declaratie facuta la registrul actionarilor si prin mentiunea facuta cu titlu, subscrisa de cedent si de cesionar. Dreptul de proprietate al actiunilor va putea fi transmis si in alte forme prevazute de lege.

 • 5.6. Dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor il au numai reprezentantii desemnati ai actionarului unic.

 • 5.7. Actiunile societatii sunt indivizibile.

 • 5.8. In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul trebuie sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul in presa, putand obtine un duplicat numai dupa trecerea unui interval de timp de 6 luni.

 • 5.9. Pana la emiterea si eliberarea de actiuni in forma materiala, societatea, din oficiu sau la cererea actionarului, va elibera cate un certificat de actionar cuprinzand toate elementele unei actiuni.

 • 5.10. Evidenta actiunilor se tine intr-un registru numerotat, sigilat, si parafat de catre presedintele Consiliului de Administratie, care se pastreaza la sediul societatii.

Art. 6 ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

 • 6.1. Organul de conducere si decizional al societatii este Adunarea Generala a Actionarilor, care decide asupra activitatii acesteia. In calitate de actionar unic, Consiliul Local, indeplineste atributiile Adunarii Generale a Actionarilor, si nominalizeaza un reprezentant.

 • 6.2. Consiliul Local Galati poate delega o parte din atributiile Adunarii Generale a Actionarilor, persoanelor juridice sau fizice.

 • 6.3. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

 • 6.4. Sedintele Adunarii generale a Actionarilor se vor tine la sediul societatii sau in locul indicat in convocare.

Art.7. ADUNAREA GENERALA ORDINARA

 • 7.1. Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.

 • 7.2. Adunarea ordinara este obligata :

 • 7.2.1. - sa discute, sa aprobe sau sa modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari si sa fixeze dividendul ;

 • 7.2.2. - sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si cenzorii;

 • 7.2.3. - sa numeasca auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

 • 7.2.4. - sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie si cenzorilor ;

 • 7.2.5. - sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului;

 • 7.2.6. - sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator ;

 • 7.2.7. - sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.

 • 7.2.8- hotaraste declansarea procedurilor legale impotriva administratorilor si auditorilor si numeste persoana care sa reprezinte societatea in cazul acestor proceduri;

 • 7.2.9- aproba, la propunerea Consiliului de Administratie, structura organizatorica a societatii, numarul de posturi si normativul de constituire al compartimentelor functionale ale societatii;

Art. 8. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

 • 8.1. Adunarea extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru :

 • 8.1.1. - schimbarea formei juridice a societatii ;

 • 8.1.2. - mutarea sediului societatii ;

 • 8.1.3. - schimbarea obiectului de activitate al societatii ;

8.1.4 - emisiunea de obligatiuni;

8.1.5. - prelungirea duratei societatii ;

8.1.6- orice modificare a actului constitutiv;

 • 8.1.7. - majorarea capitalului social, modificarea numarului de actiuni, inclusiv prin asocierea cu alti actionari, precum si cu privire la cesionarea actiunilor catre terte persoane;

 • 8.1.8. - reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

 • 8.1.9. - fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii ;

 • 8.1.10. - dizolvarea anticipata a societatii ;

 • 8.1.11. - conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;

8.1.12- conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

 • 8.2. Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de catre consiliul de administratie sau administratorul unic cu respectarea termenelor si conditiilor cerute de lege .

 • 8.3. Pe intreaga perioada cat exista actionar unic, acesta va putea convoca adunarea generala a actionarilor fara respectarea formalitatilor cerute de lege pentru convocare.

 • 8.4. Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis, cu exceptia acelora privind alegerea administratorilor si cenzorilor, revocarea acestora si raspunderea administratorilor, care se adopta prin vot secret.

 • 8.5. Lucrarile adunarilor generale se desfasoara cu respectarea cerintelor de forma si fond cerute de lege.

 • 8.9. Hotararile adunarii generale pot fi atacate in justitie in conditiile legii.

Art. 9 ADMINISTRAREA SOCIETATII

 • 9.1. Societatea comerciala « GOSPODĂRIRE URBANĂ » S.A. este administrata de 5 administratori, alesi de catre adunarea generala si care constituie consiliul de administratie.

 • 9.2.1. Presedintele consiliului de administratie este si director general al societatii, numit prin hotarare de Consiliu Local.

9.2.2 Presedintele este numit pe durata mandatului sau de administrator si coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie.

 • 9.2.3. Presedintele raporteaza cu privire la activitatea Consiliului de Administratie Adunarii Generale a Actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

 • 9.2.4. Presedintele va analiza in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie:

-legalitatea achizițiilor publice-trimestrial-;

-legalitatea privind promovarile si angajarile de personal-trimestrial-;

-stadiul realizarii bugetului de venituri si cheltuieli-lunar-;

-situatia incasarilor si platilor -lunar-;

-situatia creantelor si provizioanelor-lunar-.

 • 9.3.Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie; sedintele consiliului sunt conduse de catre presedintele Consilului de Administratie. Convocările pentru întrunirile Consiliului de administrație trebuie sa cuprindă :

 • a) data si locul unde se va tine ședința ;

 • b) ordinea de zi.

La intrunirile consiliului de administratie, directorii prezinta rapoarte scrise despre operatiile executate.

La sedintele consiliului de administratie se convoaca si cenzorii.

La sedinta se intocmeste un proces-verbal care va cuprinde urmatoarele :

 • a) ordinea deliberarilor;

 • b) deciziile luate;

 • c) numarul voturilor intrunite;

 • d) opiniile separate, daca este cazul.

9.4-(1) Consiliul de administratie indeplineste in principal urmatoarele atributii: -stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

-stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

-supravegherea activitatii directorilor;

-pregatirea raportului anual, organizarea activitatii AGA si implementarea hotararilor acesteia,

-indeplineste orice alte atributii primite din partea Consiliului Local;

-Consiliul de Administratie reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie prin presedintele sau;

-Consiliul de Administratie inregistreaza la Registrul Comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat. Acestea depun la Registrul Comertului specimene de semnatura;

-membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii;

-administratorul nu incalca acesta obligatie daca, in momentul luarii unei decizii de afaceri, ele este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate;

-membrii Consiliului de Administratie nu au voie sa divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator;

9.4-(2) In exercitarea atributiilor sale Consiliul de Administratie emite decizii.

Art. 10. DECIZIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

 • 10.1. Deciziile se iau cu majoritatea exprimata de catre membrii Consiliului de Administratie.

 • 10.2. Competentele Consiliului de administratie sunt cele stabilite de catre adunarea generala si de lege.

 • 10.3. Atributiile, competentele si raspunderea administratorilor sunt cele stabilite de lege sau de catre adunarea generala.

 • 10.4. Convocarea Consiliului de administratie se face de catre presedintele acestuia, la sediul societatii.

 • 10.5. Administratorii sunt alesi de catre adunarea generala pentru un mandat de 4 ani.

 • 10.6. Revocarea administratorilor se face de catre Adunarea Generala.

 • 10.7. Administratorii societatii comerciale « GOSPODĂRIRE URBANĂ » S.A. vor fi numiți de Consiliul Local Galați, prin hotărâre.

 • 10.8. Administratorii sunt reprezentanti de drept ai societatii in limitele de competenta stabilite de catre adunarea generala.

 • 10.9. Pentru activitatea depusa administratorii vor primi o remunerație stabilita de adunarea generala.

Art. 11. CENZORII

 • 11.1. Societatea comerciala « GOSPODĂRIRE URBANĂ » S.A. are trei cenzori si trei cenzori supleanti alesi de adunarea generala.

 • 11.2. Cenzorii sunt alesi pentru un mandat de trei ani si pot fi realesi.

 • 11.3. Revocarea cenzorilor se face de catre adunarea generala.

 • 11.4. Cel putin unul dintre cenzori este contabil autorizat sau expert contabil, iar altul, in mod obligatoriu, reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor.

 • 11.5. Atributiile, competentele si raspunderea cenzorilor sunt cele stabilite de lege si adunarea generala:

- supravegheaza gestiunea societatii, verifica daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare;

- despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta un raport amanuntit;

-Adunarea Generala poate aproba situatiile financiare anuale, numai daca acestea sunt insotite de raportul cenzorilor;

-cenzorii vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta Adunarii Generale;

-cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor;

-este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor situatiile referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor;

-pentru indeplinirea obligatiilor cenzorii vor delibera impreuna; ei insa vor putea face, in caz de neintelegere , rapoarte separate, care vor trebui sa fie prezentate Adunarii Generale;

 • - pentru celelate obligații impuse de lege, cenzorii vor putea lucra separat;

 • - cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor;

-pentru celelalte obligatii i,puse d elege, cenzorii vor putea lucra separat;

-cenzorii vor trcece intr-un registru special deliberarrilor lor, precu si constatatile facute in exercitiul mandatului lor;

-intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului; -revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea Generala, cu votul cerut la adunarile extraordinare.

 • 11.6. Cenzorii societatii vor fi numiți de Consiliul Local al municipiului Galați, prin hotărâre.

Art. 12. INCOMPATIBILITĂȚI

Art. 12.1. Nu pot fi cenzori si administratori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor :

 • a) rudele sau afinii până la cel de-al patrulea grad inclusiv sau soții administratorilor;

 • b) persoanele care, sub orice formă, primesc pentru alte funcții decât aceea de cenzor un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate sau ai caror angajatori sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta cu aceasta;

 • c) persoanele cărora le este interzisă funcția de membru al consiliului de administratie;

 • d) persoanele care, pe durata exercitarii atributiilor conferite de calitatea de cenzor au atributii de control in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege.

Art. 13. INDISPONIBILITĂȚI

In caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetarea sau renunțarea la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai în vârstă îl înlocuiește. Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc alte persoane în locurile vacante, până la întrunirea celei mai apropiate adunări generale. Atunci când nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, administratorii convoacă, de urgență, adunarea generală, care va proceda la numirea altor cenzori.

Art. 14. OBLIGAȚII ALE CENZORILOR

Art. 14.1 Cenzorii în principal sunt obligați:

 • a) să supravegheze gestiunea societății;

 • b) să verifice dacă situatiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;

 • c) să controleze dacă registrele sunt ținute cu regularitate;

 • d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform regulilor stabilite pentru întocmirea situatiilor financiare;

Despre toate constatările rezultate din controlul executat asupra obiectivelor prevazute in acest aliniat, precum și asupra propunerilor pe care le consideră necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului cenzorii fac adunării generale un raport amănunțit .

Art. 14.2 Adunarea generală nu poate aproba situatiile financiare dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor. Cenzorii, de asemenea, sunt obligați:

 • a) să facă, în fiecare lună, și inopinat, controlul registrului de casă și să verifice existența mijloacelor bănești și a altor valori, a titulurilor sau valorilor proprietatea sociretății sau primite în gaj, cauțiune ori în depozit;

 • b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară atunci când nu a fost convocată de catre administratori;

 • c) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare, putând determina inserarea pe ordinea de zi a propunerilor pe care le consideră necesare;

 • d) să constate depunerea cu regularitate a garanției din partea administratorilor;

 • e) să vegheze ca dispozițiile legii și ale prezentului act constitutiv să fie îndeplinite de administratori și lichidatori.

Art. 15 DURATA SOCIETATII

 • 15.1. Societatea comerciala « GOSPODĂRIRE URBANĂ » S.A. se constituie pentru o durata nelimitata.

Art. 16 REPARTIZAREA DIVIDENDELOR

 • 16.1. Cota parte din profitul societatii stabilita de catre adunarea generala pentru a fi platita actionarilor, constituie dividend.

 • 16.2. Dividendele se platesc actionarului proportional cu cota de participare la capitalul social varsat al societatii.

 • 16.3. Dividendele se platesc in termenele stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, dar nu mai tarziu de 8 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

 • 16.4. Actionarii societatii participa la pierderile acesteia in limita actiunilor detinute si proportional cu cota fiecaruia de participare la capitalul social varsat al societatii.

Art. 17 OPERATIUNI CE SE PREIAU

17.1. La data autentificarii prezentului, Societatea Comerciala « GOSPODĂRIRE URBANĂ » S.A. preia de la Serviciul Public „Administrarea Domeniului Public” Galati, contractele și convențiile nominalizate in anexa la prezentul.

Amortizarea se face in conditiile legii, cu respectarea Legii contabilitatii.

Contabilitatea se tine in limba română si in moneda nationala , bilantul contabil, contul de profit si pierderi, raportul administratorilor vor fi publicate la Registrul Comertului si in Monitorul Oficial al Romaniei, conform prevederilor legale.

Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului contabil, aprobat de Consiluil Local al municipiului Galati(AGA). Profitul impozabil se stabileste conform prevederilor legale.

Din beneficiul anual se stabileste fondul de rezerva conform dispozitiilor legale in vigoare.

Distribuirea si plata dividendelor cuvenite actionarului se fac de societate, conform prevederilor legale.

Evidenta activitatilor si documentelor societatii se va tine prin registre, conform dispozitiilor legale.

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art. 18. CONDIȚII

Actul constitutiv poate fi modificat de către acționari, în adunarea generală extraordinară, cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege pentru încheierea lui, în următoarele situații:

 • - schimbarea obiectului principal de activitate;

 • - modificarea capitalului social;

 • - fuziunea și divizarea;

 • - reducerea sau prelungirea duratei societății;

 • - dizolvarea și lichidarea ei.

Art. 19. EFECTE

Schimbarea formei societății, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societății nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

Art. 20. MAJORAREA CAPITALULUI

Art. 20. Majorarea capitalului societății se poate face prin :

 • a) emisiunea de acțiuni noi;

 • b) aport de capital;

 • c) prin marirea valorii nominale a actiunilor.

Acțiunile noi vor fi eliberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

Se pot include în rezerve și folosi pentru majorarea capitalului social diferențele favorabile prin reevaluarea patrimoniului social.

Societatea nu va putea să majoreze capitalul social prin emisiunea de noi acțiuni pană nu vor fi achitate cele din emisiunea precedentă.

Aporturile în creanțe nu sunt admise.

Art. 21. MAJORAREA CAPITALULUI PRIN MĂRIREA VALORII NOMINALE A ACȚIUNILOR

Majorarea capitalului prin mărirea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul în care se va realiza prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor de emisiune.

Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României (Partea a IV -a ), acordându-se pentru exercițiul dreptului de preemțiune un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

Art. 22. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL PRIN APORTURI ÎN NATURĂ

In cazul în care majorarea de capital se face prin aporturi în natură, adunarea generală extraordinară numește unul sau mai mulți experți pentru evaluarea acestor aporturi.

După depunerea raportului de expertiză, va fi reconvocată adunarea generală extraordinară, care, având în vedere concluziile experților, poate hotări majorarea capitalului social.

Hotărârea adunării generale trebuie să cuprindă:

 • - descrierea aportului în natură;

 • - numele persoanelor care le efectuează;

 • - numărul acțiunilor ce se vor emite în schimb.

Art. 23. EFECTELE HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE

Hotărârea Adunării Generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării ei.

DIVIZARE , FUZIUNEA, DIZOLVARE SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art.24-Fuziunea si dizolvarea societatii se hotareste de AGA, la propunerea motivata a Consilului de Administratie si se realizeaza conform procedurilor legale in vigoare. Art.25-Dizolvarea societatii se face in urmatoarele cazuri prevazute de lege:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;

-imposibilitatea realizarii obiectivului de activitate al societatii;

-declararea nulitatii comerciale;

-hotararea AGA,

-deschiderea procedurii lichidarii judiciare;

-hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice;

-daca administratorii constata pierderea unei jumatati din capitalul social al societatii sau reducerea acestuia sub munimul legal prevazut de lege, sunt obligati sa solicite convocarea AGA extraordinara pentru a hotara reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma ramasa sau dizolvarea societatii;

-alte cauze prevazute de lege si de actul constitutiv al societatii;

Art.26-Actionarul unic poate reveni asupra hotararii de dizolvare, in conditiile legii. Art.27-Lichidarea societatii se realizeaza conform prevederilor legale in materie.

Prezentul act constitutiv poate fi modificat de actionari cu respectarea conditiilor de forma si publicitate prevezute de lege.

Prezentul act constitutiv se redacteaza in ______ exemplare __________si se

autentifica la notarul public.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai