Hotărârea nr. 29/2010

Aprobarea modului de calcul pentru stabilirea valorii minime pana la care se va negocia redeventa pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale, concesionate conform HG nr. 884/2004

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.29

din 25 02 2010

privind: aprobarea modului de calcul pentru stabilirea valorii minime până la care se va negocia redevența pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale, concesionate conform HG nr. 884/2004

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:30/16 02 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 25 02 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.18 598/15 02 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.18 600/15 02 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile pct. 4.2 din modelul-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, aprobat prin Ordinul nr. 946 din 21 iulie 2004, emis de Ministerul Sănătății;

Având în vedere prevederile art.3, alin.1, alin.2, lit.c și art.4, alin.2, 3 și 4 din HG nr.884/2004, privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1   din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată în 2007, cu modificările și com pletările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modul de calcul pentru stabilirea valorii minime până la care se va negocia redevența pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale, concesionate conform HG nr. 884/2004, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se împuternicește Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale, constituită în baza OUG nr.68/2008, să negocieze redevența pentru cabinetele medicale concesionate.

Art.3 - După negociere cuantumul redevenței va fi prevăzut într-un act adițional semnat de ambele părți contractante, în numele și pentru municipiul Galați actul adițional va fi semnat de Primarul municipiului Galați.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae

Anexa La HCL nr.29/25 02 2010

Calculul nivelului minim al redevenței pentru pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale concesionate

Valoarea de piata pentru cabinetul concesionat

Redevența minimă =--------------------------------------------- [euro/mp/an]

Durata de recuperare x Suprafata spatiului

Valoarea de piață pentru cabinetul concesionat = prețul la care spațiul respectiv ar putea fi vândut la data evaluării. Se stabilește de un expert independent pe baza unui raport de evaluare ce are drept scop stabilirea valorii de piață a spațiului ce face obiectul concesiunii. Raportul se avizează de Comisia tehnico-economică constituită la nivelul Primăriei municipiului Galați. Se exprimă în euro pe metru pătrat.

Durata de recuperare = durata în care se recuperează valoarea de piață stabilită pentru spațiul ce face obiectul contractului de concesiune. Durata de recuperare este de 25 ani.

Suprafața spațiului = suprafața totala a spațiului ce face obiectul contractului de concesiune.

Nivelul redevenței va fi stabilit în urma negocierii directe dintre comisia stabilită de concedent și concesionar. Redevența nu poate fi mai mică decât valoarea calculată pe baza formulei prezentate mai sus.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian