Hotărârea nr. 289/2010

Constatarea faptului ca TEATRUL MUZICAL "NAE LEONARD" din Galati este institutie publica exceptata de la aplicarea art. III alin. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.289

din 9 08 2010

privind constatarea faptului ca TEATRUL MUZICAL “NAE LEONARD” din Galati este institutie publica exceptata de la aplicarea art. III alin. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 279/9 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.93 022/5 08 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.93 024/5 08 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.III, alin.1 din OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

Având în vedere prevederile alin.1 și alin.2 din preambulul Deciziei nr.161/12 06 1954, emisă de Sfatul Popular Regional Galați;

Având în vedere prevederile art.2 din Decizia nr. 364/29 05 1956, emisă de Sfatul Popular Regional Galați ;

Având în vedere prevederile art. 1, din Decizia nr. 68/01.02.1957, emis ă de Sfatul Popular Regional Galați ;

Având în vedere prevederile art. unic al Decretului Consililui de Stat nr.378/6 10 1972 ;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. - Se constată că Teatrul Muzical “Nae Leonard“ Galați a fost înființat prin autoritățile publice centrale Ministerul Culturii și Ministerul de Finanțe, iar numele a fost atribuit prin Decretul nr.378/6 10 1972, al Consiliului de Stat al României.

Art.2. - Instituția publică de cultură Teatrul Muzical “Nae Leonard“ Galați, conform prevederilor art. 1, excede dispozițiilor art. III, alin. 1 din OUG nr. 63/2010, fiind exceptat la stabilirea numărului maxim de posturi stabilit potrivit anexei care face parte integrantă din Ordonanța de Urgență.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore