Hotărârea nr. 288/2010

Modificarea art. 1 si 2 din HCL nr. 249/20.07.2010, prin schimbarea denumirii SC Administrarea Domeniului Public Galati SA, in SC Gospodarire Urbana SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.288

din 9 08 2010

privind:   modificarea art. 1 și 2 din HCL nr. 249/20.07.2010, prin schimbarea

denumirii SC Administrarea Domeniului Public Galați SA, în SC Gospodărire Urbană SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 318/9 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.93 254/5 08 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.93 256/5 08 2010, al Serviciului Contencios Juridic;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Titlului II « Constituirea societăților comerciale, Cap. I, art. 5, alin. 1 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată și actualizată ;

Având în vedere prevederile art. 12, alin. 1, alin. 2, lit. « a « din OG nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public șți privat de interes local, actualizată ;

Având în vedere prevederile art.17 și art.36,alin.i din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I. - Se aprobă modificarea art. 1 al HCL nr. 249/20.07.2010, care va avea următorul cuprins:

“Art.1 - Se aprobă reorganizarea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public, în societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic Municipiul Galați prin Consiliul local al municipiului Galați, sub denumirea SC Gospodărire Urbană SA Galați , cu sediul în municipiul Galați, str. G. Coșbuc nr. 253. “

Art.II. - Se aprobă modificarea art. 1 al HCL nr. 249/20.07.2010, care va avea următorul cuprins:

Art.2. - Actul constitutiv ( înscris unic, contract de societate, statutul ) și persoanele care au rol determinant în reorganizarea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public în SC Gospodărire Urbană SA Galați se va aproba și stabili în ședința următoare a Consiliului local.”

Art.III.- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.IV. - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore