Hotărârea nr. 286/2010

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivele de investitii, pentru anul 2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.286

din 9 08 2010

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivele de investiții, pentru anul 2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:284/5 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.93 190/5 08 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.93 192/5 08 2010, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1, lit.”b” și art.2, alin.2 din HG nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

Având în vedere Devizele generale privind cheltuielile necesare realizării investițiilor;

Având în vedere prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”b”și din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru indicatorii tehnico-economici , pentru anul 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa la HCL nr.286/9 08 2010

Indicatorii tehnico-economici pentru obiective de investiții

 • 1. Parcari supraetajate

In municipiul Galati exista un numar insuficient de locuri de parcare, fata de numarul de autoturisme inmatriculate. Pe strada Brailei au fost realizate locuri de parcare intre spatiile verzi , precum si intre trotuar si carosabil., insuficente daca tinem seama de importanta zonei care prezinta o aglomerare de spatii comerciale, institutii publice (Judecatoria Galati, IPJ., Liceul Mihail Kogalnniceanu, Liceul Pedagogic).

Prin proiect se prevad urmatoarele :

-lucrari de infrastructura si suprastructura

-compartimentari interioare

-montare a unui sistem de control acces cu bariera si aparat de taxare

-finisaje exterioare si interioare:timplarie interioare si exterioara, tencuieli interioare si exterioare, zugraveli

-devierea retelei de apa existenta pe amplasament

-se vor realiza lucrari de instalatii electrice, instalatii de iluminat

-va fi prevazuta o instalatie de detectie si alarmare incendiu

-se vor amenaja rampe pentru persoane cu dizabilitati

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  Valoarea totala a investiției: 7.588.771,48 lei

 • ■  din care C+M:         6.427.118,40 lei

 • ■  capacitati:-regim de inaltime: S+P+4E

-112 locuri de parcare

-Suprafata teren 875mp; Sc=699,30mp -spatii auxiliare: grup sanitar (la parter), cabina paza (la etajul 1) -instalatii electrice:cablu tip CYYF 3x1,5mmp L=2200ml, cablu tip

CYYF 3x2,5mmp

L=800ml, cablu tip CYYF 5x4mmp L=150ml

-corpuri de iluminat-188 buc

- sistem de detectie si semnalizare incendiu

-instalatii sanitare

-sistem de control acces-1 buc

Durata de realizare a investitiei :12 luni

Sursa de finantare: 98% fonduri structurale

2% buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

 • 2.Amenajare locuinta bl. C6, ap. 20, str. Nae Leonard

In municipiul Galati exista un numar insuficient de spatii de locuit pentru familiile dezavantajate social si familiile tinere.

Datorita lipsei acute se propune amenajarea unor noi locuinte sociale la parterul blocului C6/str. Nae Leonard, prin transformarea unui apartament de 5 camere in apartamente cu 1camera si 1 apartament cu 3 camere.

Prin proiect se vor realiza urmatoarele lucrari:

-compartimentare cu zidarie bca

-refacere instalatii termice, sanitare, electrice

-inlocuire obiecte sanitare si completare acestora in spatiul nou creat

-inlocuire timplarie

-racorduri in coloanele blocului

-finisaje interioare: pardoseli (parchet lamelar, gresie antiderapanta), pereti-faianta la 1,50m in bucatarii si grupuri sanitare

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  Valoarea totala a investiției: 192.193 lei

 • ■  din care C+M:         164.236 lei

 • ■  Capacitati:-Au=105,50mp

-1 apartament cu o camera

-1 apartament cu 3 camere

-retele apa

-instalatii electrice

-instalatii gaze -instalatii sanitare

Durata de realizare a investitiei : 8 luni Sursa de finantare: buget local Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

 • 3.Amenajare spatiu cu alta destinatie str. Avantului

Punctul termic situat in str. Avantului se afla in patrimoniul municipiului Galati si are in prezent un spatiu excendentar pentru care se propune transformarea in spatiu cu alta destinatie.

Prin proiect se vor realiza urmatoarele lucrari:

-executare lucrari de compartimentare

-tencuieli si zugraveli interioare

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  Valoarea totala a investiției: 4.641 lei

 • ■  Capacitati:-Suprafata construita =37,95mp

-suprafata utila=36mp

Durata de realizare a investitiei : 1 luna Sursa de finantare: buget local Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

 • 4. Amenajare rampa bloc L1, sc. 2, Micro 13

Blocul L1, scara 2 din cartierul Micro 13b a fost construit din fonduri ANL ,cu statut de locuinte pentru tineri.

Pentru asigurarea accesului persoanelor cu handicap in incinta scarii 2 este necesara realizarea unei rampe de acces din beton armat .

Prin proiect sunt prevazute urmatoarele:

-amenajare teren

-realizare rampa din beton armat

-montare mana curenta

-refacere suprafete si spatii verzi

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  Valoarea totala a investiției: 26.640,48 lei

 • ■  din care C+M:         18.012,08 lei

 • ■  Capacitati:-Lungime rampa:8,90m

-latime rampa l=1,10m

-inclinatie 12,4%

-rampa beton armat

Durata de realizare a investitiei : 3 luni

Sursa de finanțare: buget local

Președinte de ședință

Manoliu Mihai