Hotărârea nr. 283/2010

Aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public "GEOTOPOCAD-EXPERT"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.283

din 9 08 2010

privind: aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public „GEOTOPOCAD-EXPERT”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:280/5 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.93 208/5 08 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.93 210/5 08 2010 2010, al Serviciului Management Resurse Umane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr.634/3 08 2010 a Serviciul Public „GEOTOPOCAD-EXPERT”;

Având în vedere prevederile art.III din OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i, alin.2, lit.”a” și alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 — Se aprobă organigrama pentru Serviciul Public „GEOTOPOCAD-EXPERT”, prevăzută în anexa 1 și statul de funcții pentru Serviciul Public „GEOTOPOCAD-EXPERT”, prevăzut în anexa 2.

Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Orice alte prevederi anterioare contrare se revocă.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD - EXPERT ORGANIGRAMA


Presedinte de sedinta Manoliu MIhai

ANEXA II

La HCL nr.283/9 08 2010

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD - EXPERT

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Denumire post / functie

Nivel studii

Nume si prenume

Ocupatia

Cod COR

1.

Director general institutie publica

SS

ocupat

Director General

111018

2.

Director economic

SS

ocupat

Director Economic

121020

BIROU CONTABILITATE, EVALUARI

1.

Economist- evaluator ANEVAR

SS

ocupat

Sef compartiment

123109

2.

Consilier juridic

SS

Vacant

Consilier Juridic

242103

3.

Inspector resurse umane

SS

ocupat

Inspector resurse umane

342304

4.

Tehnician economist

SSD

ocupat

Asistent gestiune

244108

5.

Conducator auto

SM

ocupat

Conducator Auto

832201

6.

Topograf

SM

ocupat

Muncitor calificat

311804

BIROU CADASTRU

1.

Inginer topograf

SS

Vacant

Inginer topograf

214804

2.

Subinginer geodez

SSD

ocupat

Inginer colegiu cadastru

214803

3.

Inginer topograf

SS

ocupat

Inginer topograf

214804

4.

Topograf

SM

ocupat

Tehnician topometrist

311206

5.

Topograf

SM

ocupat

Tehnician topometrist

311206

6.

Topograf

SM

Vacant

Muncitor calificat

214803

LOT TOPO

1.

Sef lot

SSD

ocupat

Sef lot

122307

2.

Topograf

SM

ocupat

Muncitor calificat

311804

3.

Topograf

SM

ocupat

Muncitor calificat

311804

4.

Topograf

SM

ocupat

Muncitor calificat

311804

5.

Topograf

SM

ocupat

Muncitor calificat

311804

6.

Topograf

SM

ocupat

Muncitor calificat

311804

7.

Topograf

SM

ocupat

Muncitor calificat

311804

8.

Topograf

SM

ocupat

Muncitor calificat

311804

9.

Topograf

SM

ocupat

Muncitor calificat

311804

10.

Tehnician Hidrometru

SM

ocupat

Tehnician hidrometru

311205

11.

Tehnician Hidrometru

SM

ocupat

Tehnician hidrometru

311205

Președinte de ședință

Manoliu Mihai