Hotărârea nr. 282/2010

Aprobarea organigramei si statului de functii pentru SC Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.282 din 9 08 2010

privind: aprobarea organigramei și statului de funcții pentru SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:295/5 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 93 258/5 08 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.93 260/2 08 2010 2010, al Serviciului Management Resurse Umane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.70/11 06 1998 privind înființarea Societății Comerciale “Administrația Piețelor Agroalimentare”SA Galați, prin reorganizarea RA Administrația Piețelor Comerciale Galați;

Având în vedere prevederile Notei de fundamentare nr.14 636/3 08 2010 a SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i, alin.2, lit.”a” și alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 — Se aprobă organigrama pentru SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați, prevăzută în anexa 1 și statul de funcții pentru SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați, prevăzut în anexa 2.

Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Orice alte prevederi anterioare contrare se revocă.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore


S.C. Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.

Str. Traian nr. 63, Galați cod poștal 800043 România

Tel. (+40) 236 411054, (+40) 236 418359, Fax (+40) 236 411194

www.piete-galati.ro;office@piete-galati.ro; secretariat@piete-galati.ro

CUI RO 10843605 ; ORC J17/646/1998 ; cont : RO85 RNCB 0141 0328 5659 0001 BCR - Galati


ORGANIGRAMA S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE S.A. GALATI


Red. CI

Dact. BC