Hotărârea nr. 280/2010

Aprobarea tarifelor practicate de catre SC Apa Canal SA Galati pentru analizele efectuate in cadrul Laboratorului Apa Potabila

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.280

din 9 08 2010

privind aprobarea tarifelor practicate de către SC Apă Canal SA Galați pentru analizele efectuate în cadrul Laboratorului Apă Potabilă

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:274/3 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.91 628/2 08 2010, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.91 630/02 08 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.11 063//7 07 2010 a SC APA CANAL SA Galati;

Având în vedere prevederile art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006- serviciilor comunitare de utilități publice, actualizata;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.(2) lit.”d” și alin. (6) lit. ”a”, pct.14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă tarifele solicitate de SC Apă Canal SA Galați pentru analizele efectuate în cadrul Laboratorului Apă Potabilă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă indexarea anuală a tarifelor pe baza indicelui de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.3 - Se aprobă cota de 50% pe care trebuie să o vireze la bugetul local SC Apă Canal SA Galați, din sumele încasate pe baza tarifelor aprobate la art.1, în cazul în care pentru prestarea acestor servicii sunt utilizate bunuri concesionate sau date în folosință de Consiliul Local Galați.

Art.4 - Tabelul nr.2 din anexa la HCL nr. 303/2007 se modifică corespunzător.

Art.5- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa

La HCL nr.280/9 08 2010

Tarife practicate de către SC APĂ CANAL SA Galați pentru analizele efectuate în cadrul Laboratorului Apă Potabilă

Nr. crt.

Denumirea operațiunii

Tarif aprobat (lei/probă)

Intern (fără TVA)

Terți (cu TVA)

A

ANALIZE BACTERIOLOGICE

1.

Deplasare pentru recoltare probă (cu auto)

22,13

28,81

2.

Recoltare probe:

x

x

-din sursă de suprafață

5,15

6,71

-sursa de adâncime

1,60

2,08

-din circuitul tehnologic

4,37

5,69

-din rețele

4,23

5,51

3.

Determinarea bacteriilor care se dezvoltă la 22o C

x

x

-apă brută

8,84

11,51

-apă tratată

7,69

10,01

4.

Determinarea bacteriilor care se dezvoltă la 36o C

x

x

-apă brută

8,84

11,51

-apă tratată

7,80

10,16

5.

Determinarea bacteriilor coliforme

x

x

-apă brută

35,88

46,71

-apă tratată

29,00

37,76

6

Escherichia coli

x

x

-apă brută

35,14

45,76

-apă tratată

28,20

36,72

7.

Enterococi

x

x

-apă brută

28,60

37,24

-apă tratată

25,76

33,54

B.

ANALIZE FIZICO-CHIMICE

1.

Recoltare probe

x

x

-din sursă de suprafață

0,95

1,24

-sursa de adâncime

1,49

1,93

-din circuitul tehnologic

3,40

4,43

-din rețele

3,40

4,43

2.

Determinarea turbidității

1,84

2,39

3.

Determinare pH

1,62

2,11

4.

Determinarea conductivității electrice

0,92

1,20

5.

Determinarea conținutului de nitriți

3,08

4,01

6.

Determinarea conținutului de azotați

11,26

14,66

7.

Determinarea conținutlui de fier

7,02

9,14

8.

Determinarea conținutului de mangan

23,88

31,09

9.

Determinarea conținutului de amoniu

17,69

23,03

10.

Determinarea conținutului de aluminiu

29,28

38,12

11.

Determinarea conținutului de cloruri

7,47

9,72

12.

Determinarea sumei de calciu și magneziu

8,46

11,01

13.

Determinarea indicelui de permanganat

6,75

8,79

14.

Determinarea culorii

1,69

2,19

15.

Determinarea clorului rezidual

5,89

7,66

Președinte de ședință

Manoliu Mihai