Hotărârea nr. 28/2010

Aprobarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.28

din 25 02 2010

privind: aprobarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 31/16 02 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 25 02 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 15 062/9 02 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.15 064/9 02 2010, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere devizele generale ale lucrărilor de intervenții;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae

ANEXA La HCL nr.28/25 02 2010

Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2010

  • 1. Iluminat public cartier Dimitrie Cantemir zona 1.1C

In prezent iluminatul stradal din cartierul Dimitrie Cantemir se face din postul de transformare PT5 Dimitrie Cantemir prin intermediul unui cofret de iluminat prevazut cu un contor de energie.

In zona noilor locuinte din zona 1.1C blocurile S10-S14 nu exista iluminat public.

Prin proiect se prevede realizarea urmatoarelor lucrari:

  • 1. Montarea aparatelor de iluminat -21 aparate pentru strazi si 17 aparate pentru aleile pietonale ; corpurile de iluminat tip stradal vor fi prevazute cu echipamente d eprotectie , iar pentru corpurile pentru alei pietonale s-a prevazut la baza stailpului un tablou de sigurante pentru protectia circuitului si a aparatelor de iluminat.

  • 2. Realizarea unei linii electrice aeriene ce se va racorda la la actuala L.E.A. 0,4kV existenta.

3.Iluminat pentru alei pietonale ce se va monta subteran

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  • ■  valoarea totala a investiției: 268.950 lei

  • ■  din care C+M:         161.980 lei

capacitati: -retea electrica LEA 0,4kV si L.E.C. 0,4KV -pentru iluminat public -corp echipat cu sursa vapori sodiu de 70W-21 buc -corp echipat cu sursa de halogenuri metalice de 35W-17 buc

2.Scara exterioară Grădinița cu 8 Sali grupa micro 39C ( Gradinita nr.60) - Galati.

Consiliul Local al municipiului Galati, a inițiat o serie de acțiuni în vederea reabilitării, modernizării și extinderii bazei materiale a învățământului preuniversitar din municipiul Galați.

Sediul Grădiniței cu 8 Sali grupa Micro 39C - Galati este o construcție nouă cu regim de înălțime S+P+E, având o structură de rezistență , alcătuită din diafragme din beton armat, planșee din beton armat, cu închideri perimetrale și compartimentări interioare din zidărie din BCA și acoperișul tip șarpantă cu învelitoare din tigla.

În vederea obținerii avizului de securitate la incendiu conform Ordinului MLPAT 27/N/1999, se impune ca la clădirea grădiniței să existe o a doua cale de evacuare în caz de incendiu cu acces de la etajul clădirii.

Datorită acestui fapt se va realiza o scară metalică, amplasată pe fațada posterioară a clădirii, cu acces din holul de la etaj, care va fi folosită pentru evacuare în caz de incendiu. Scara este o construcție cu structura metalică, prevăzută cu balustrăzi de protecție, cu dimensiunile treptelor asemănătoare cu o scară normală ( 1,20m lățime și 30 x15 cm. dimensiune treapta ), deoarece pe ea vor coborî copii preșcolari.

Accesul pe această scară se va realiza din holul de la etaj al grădiniței prin demolarea parapetului existent al ferestrei din hol și montarea unei uși exterioare din profile PVC cu geam termopan.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 32.224 lei cu TVA

Din care C+M            24.387 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 6 luni.

Finanțarea este realizată de la Consiliul Local Galati.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian