Hotărârea nr. 278/2010

Schimbarea regimului juridic din spatiu cu alta destinatie in locuinta a spatiului situat in imobilul din Galati, str. Traian nr. 182

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.278

din 9 08 2010

privind: schimbarea regimului juridic din spațiu cu altă destinație în locuință a spațiului situat în imobilul din Galați, str. Traian nr. 182

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:286/5 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 08

2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 91 242/2 08 2010, a inițiatorului-

Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.91 244/2 08 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă schimbarea regimului juridic din spațiu cu altă destinație în locuință a spațiului situat în imobilul din Galați, str. Traian nr. 182.

Art.2 - Se anulează poziția nr. 30 din anexa B1 la H.C.L.nr.71/30 03 2004 privind modificarea și completarea HCL nr. 442/2002 .

Art.3 Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore