Hotărârea nr. 277/2010

Atribuirea in folosinta gratuita, DISTRIGAZ SUD RETELE - SC GDF SUEZ Energy Romania SA, pe durata existentei statiei de protectie catodica necesara pentru protejarea retelei locale de gaz metan, a terenului proprietatea publica a municipiului Galati, in suprafata de 1 mp, situat la intersectia str. Rizer cu str. Traian (zona de nord Parc Rizer)

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.277

din 9 08 2010

privind: atribuirea în folosință gratuită, DISTRIGAZ SUD REȚELE - SC GDF SUEZ Energy România SA, pe durata existenței stației de protecție catodică necesară pentru protejarea rețelei locale de gaz metan, a terenului proprietatea publică a municipiului Galați, în suprafață de 1 mp, situat la intersecția str. Rizer cu str. Traian (zona de nord Parc Rizer)

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 276/3 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 91 188/2 08 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 91 190/2 08 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.2754/14 07 2010 a SC GDF SUEZ Energy România SA ;

Având în vedere prevederile art. 19, alin a), art. 21 alin. (1) și (2) , art.26 , art. 90 din Legea gazelor 351/2004 , actualizată;

Având în vedere prevederile art. 10 și art. 36 alin. (1), (2) lit.”c” coroborat cu art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea în folosință gratuită DISTRIGAZ SUD REȚELE -SC GDF SUEZ Energy România SA, pe durata existentei construcției - cu destinație stație de protecție catodică - a terenului în suprafață de 1 mp amplasat la intersecția str. Rizer cu str. Traian (zona de nord Parc Rizer).

Terenul este individualizat în anexa 1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Atribuirea terenului prevăzut la art.1, se va face în baza Contractului de atribuire în folosință gratuită, prevăzut în anexa 2. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa 2

La HCL nr..277/9 08 2010

CONTRACT DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

I. PĂRȚILE

Municipiul Galați în calitate de PROPRIETAR, reprezentat de Primar, ing. Dumitru Nicolae

DISTRIGAZ SUD REȚELE - SC GDF SUEZ Energy România S.A. în calitate de TITULAR AL DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ, reprezentată de Director Achiziții și Afaceri Generale - Dl. Jean - Pol Monnerat, au convenit asupra încheierii prezentului contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul contractului îl constituie atribuirea în folosință gratuită, pe durata existentei construcției - cu destinație stație de protecție catodică - a terenului în suprafață de 1 mp amplasat la intersecția str. Rizer cu str. Traian (zona de nord Parc Rizer), în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.2. Prezentul contract se încheie pe perioada existenței construcțiilor cu destinația « stație de protecție catodică »

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.3. Obligațiile proprietarului

  • 3.1. Să predea titularului dreptului de folosință gratuită în baza unui proces-verbal de predare-primire, terenul în suprfață de 1 mp. Procesul-verbal menționat face parte integrantă din prezentul contract.

  • 3.2. Să nu facă nimic de natură a stânjeni activitatea specifică a titularului dreptului de folosință gratuită.

Art.4. Obligațiile titularului dreptului de folosință gratuită.

  • 4.1. Să preia de la proprietar, pe bază de proces-verbal, terenul în suprafață de 1 mp amplasat la intersecția str. Rizer cu str. Traian (zona de nord Parc Rizer)individualizat pe planul de situație anexă la procesul-verbal de predare-primire

  • 4.2. Să nu schimbe destinația construcției, decât în condițiile legii, schimbarea destinatiei atrage incetarea de drept a contractului .

V. DREPTURILE PĂRȚILOR

Art.5. Drepturile proprietarului:

  • 5.1. Exercită dreptul de dispoziție, în condițiile legii,asupra terenului prevăzut la art.1.

Art. 6 Drepturile titularului dreptului de folosință gratuită

  • 6.1. Posedă și folosește terenul atribuit în folosință gratuită potrivit destinației sale.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.7. Pact comisoriu de grad IV. Contractul poate înceta deplin drept ca urmare a revocării de către proprietar a dreptului de folosință, în cazul în care titularul dreptului de folosință nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract, fără a mai fi necesară o prealabilă înștiințare și fără a mai fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

VII. FORȚA MAJORĂ

Art.8. Forța majoră invocată cu respectarea prevederilor legale exonerează de răspundere partea care o invocă.

VIII. LITIGII

Art.9. Toate litigiile născute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părți.

Art.10. Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătorești competente.

IX. DISPOZIȚII FINALE

Art.11. În litigiile privitoare la dreptul de folosință gratuită, în instanță, titularul acestui drept va sta în nume propriu.

Art.12. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de folosință gratuită are obligația să arate instanței cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. În litigiile cu terții, referitoare la dreptul de proprietate, titularul dreptului de folosință gratuită are obligația de a arăta instanței cine este titularul dreptului de proprietate. Titularul dreptului de folosință gratuită răspunde, în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligații poate atrage revocarea dreptului de folosință gratuită.

Art.13. Prezentul contract poate fi modificat și completat prin act adițional, însușit de ambele părți.

Art.14. Prezentul contract se încheie în 4 (patru) exemplare originale.

PROPRIETAR


MUNICIPIUL GALAȚI

P R I M A R,

Ing. Dumitru Nicolae

Director Direcția Economică, Ec. Doina Stamate

Director

Direcția Gestiunea Patrimoniului, Ing. Mariana Vrânceanu

Șef Serviciu Contencios Juridic Cj. Costache Nicolae


TITULAR AL DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

DISTRIGAZ SUD REȚELE SC GDF SUEZ Energy România SA

Director Achiziții Servicii Generale Jean - Pol Monnerat

SECȚIA SERVICII GALAȚI Șef Serviciu - Ivașcu Manuela


Președinte de ședință

Manoliu Mihai

PROCES - VERBAL

de predare primire

Nr.................../..............2010

ANEXA NR.1 la Contractul de Atribuire în Folosință Gratuită nr.

MUNICIPIUL GALAȚI predă DISTRIGAZ SUD REȚELE - SC GDF SUEZ Energy România SA, în folosință gratuită - pe durata existenței construcției cu destinație stație de protecție catodică - terenul proprietatea publică a municipiului Galați, în suprafață de 1 mp situat la intersecția str. Rizer cu str. Traian (zona de nord Parc Rizer)

Prin HCL nr......................., s-a aprobat atribuirea în folosință gratuită, GDF

SUEZ Energy Romania, pe durata existenței construcției cu destinație stație de protecție catodică - a terenului proprietatea publică a municipiului Galați, în suprafață de 1 mp situat la intersecția str. Rizer cu str. Traian (zona de nord Parc Rizer)

Terenul proprietatea publică a municipiului Galați, este individualizat pe planul de situație anexat prezentului proces - verbal și se transmite în folosință gratuită, pe durata existenței construcției cu destinație stație de protecție catodică, GDF SUEZ Energy Romania, de la data semnării prezentului proces - verbal.

PROPRIETAR


TITULAR AL DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

MUNICIPIUL GALAȚI

P R I M A R,

Ing. Dumitru Nicolae

Director Direcția Economică, Ec. Doina Stamate


DISTRIGAZ SUD REȚELE SC GDF SUEZ Energy România SA

DIRECTOR ACHIZIȚII SERVICII GENERALE

Jean - Pol Monnerat

SECȚIA SERVICII GALAȚI Șef Serviciu - Ivașcu Manuela

Director

Direcția Gestiunea Patrimoniului, Ing. Mariana Vrânceanu

Șef Serviciu Contencios Juridic

Cj. Costache Nicolae

i443600


oo m r**-


443550


LEGENDA:
52.119


49.473


>7.138


49287


trotuar


48260’


±—.47,902


J 46.992 e- * 47.308


47.206


443550


47.517


Inventar coordonate statie catodica:


Suprafața teren 1 mp


1. Cablu anodic CYABY 1x25 mmp propus, traseu=33ml


GAZ-----


  • 2. Cablu catodic CYABY 1x25 mmp propus=25ml (traseu=20,5ml)

  • 3. Cablu alimentare energie electrica CYABY 3x4 mmp=48ml (traseu=37,5ml)

  • 4. Anod de injecție vertical propus h=-40m d=311mm

4'. Anod de injecție orizontal propus h=-l,6m, 1= 0,4m, L=25m

  • 5. Statie protecție catodica propusa (0,65m x 0,5m)

Conducta de gaz metalica

Stâlp LEA joasa tensiune
din


443500


/ 2010


Planul a fost intocmit pentru amplasare Statie Catodica.


o o

oo


Mas urat

—-

întocmit Cartografiat Verificat Aprobat


30.04.2010


30.04.2010


10.05.2010 iȚCBENEFICIAR: MUNICIPIUL GALAȚI (GDF Suez Romania SA)