Hotărârea nr. 275/2010

Aprobarea inchirierii prin licitatie publica, a panourilor publicitare ce apartin domeniului public al Municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.275

din 9 08 2010

privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a panourilor publicitare ce aparțin domeniului public al Municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 272/3 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.89 248/27 07 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.89 250/27 07 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.14, alin.1 și art.15 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă închirierea prin licitație publică, a panourilor publicitare ce aparțin domeniului public al Municipiului Galați, individualizate în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă Caietul de sarcini pentru închirierea prin licitație publică, a panourilor publicitare ce aparțin domeniului public al Municipiului Galați, prevăzut în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa 2

La HCL nr.275/9 08 2010

CAIET DE SARCINI

PENTRU INCHIRIEREA PRIN LICITATIE

PUBLICĂ A PANOURILOR PUBLICITARE CE APARȚIN DOMENIULUI

PUBLIC AL MUNICIPIULUI GALAȚI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI

PRIMARIA MUNICIPIULUI GALAȚI

CAIET DE SARCINI

pentru închirierea prin licitație publică a panourilor publicitare ce aparțin domeniului public al municipiului Galați

 • 1. OBIECTUL LICITATIEI

Obiectul licitației îl constituie închirierea a 17 panouri publicitare ce aparțin domeniului public al Municipiului Galați, amplasate conform anexei în vederea modernizării, întreținerii și exploatării.

Obiectul licitației este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

Întreținerea și exploatarea panourilor publicitare se va realiza conform condițiilor impuse de amplasament și cu respectarea H.C.L. nr. 5/2006 privind aprobarea regulamentului pentru publicitate stradală.

 • 2. INFORMATII GENERALE DESPRE PANOURILE PUBLICITARE SCOASE LA LICITATIE IN VEDEREA INCHIRIERII

Panourile publicitare scoase la licitație în vederea închirierii sunt în proprietatea Municipiului Galați și aparțin domeniului public al localității conform H.C.L. nr. 508/11.10.2005 privind stingerea obligațiilor fiscale ale S.C. STARBOARD MEDIA S.R.L. prin trecerea în proprietatea publică a municipiului Galați a bunurilor imobile constând într-un număr de 17 panouri publicitare.

Identificarea locației panourilor este configurată în anexa nr. 1 la care face parte integrantă din prezentul Caiet de Sarcini

 • 2.1. DESCRIEREA INVESTITIEI

I. Cele 17 panouri publicitare necesită lucrări de modernizare pentru a fi aduse la un nivel calitativ care să permită obținerea unui venit cât mai ridicat. Fiecare panou publicitar afectează o suprafață de teren de 6,30 mp.

Lucrările de modernizare constau în:

 • 1) consolidarea fundațiilor existente;

 • 2) vopsirea picioarelor existente și înlocuirea sistemelor de prindere pentru a asigura stabilitatea acestuia;

 • 3) înlocuirea fețelor de tablă cu casete iluminate din interior cu tuburi fluorescente;

 • 4) branșamente electrice. Cele 17 panouri publicitare sunt racordate la rețeua de energie electrică dar se impune înlocuirea branșamentelor cu altele mai sigure și mai economice.

Valoarea lucrărilor:

 • 1) valoarea lucrării de la punctul 1 - 275 euro/buc;

 • 2) valoarea lucrării de la punctul 2 - 200 euro/buc;

 • 3) valoarea lucrării de la punctul 3 - 1.250 euro/față de expunere;

 • 4) valoarea lucrării de la punctul 4 - 200 euro/buc.

Începerea lucrărilor de modernizare se va face după obținerea autorizației de construire pe baza tuturor avizelor și acordurilor prevăzute de legislația în vigoare. Durata de execuție a lucrărilor va fi stabilită prin autorizația de construire.

Autorizația de construire pentru modernizarea panourilor se va elibera având ca titular Municipiul Galați. La terminarea lucrărilor devizul general și devizul de execuție a lucrărilor din care rezultă valoarea acestora va transmis Municipiului Galați.

II. Primăria Municipiului Galați dorește eliberarea scuarului Brăilei de panourile publicitare. Pentru aceasta este necesar ca 4(patru) panouri publicitare situate pe str. Brăilei aferent bl. BR5; str. Brăilei aferent stație PECO LUKOIL; str. Brăilei aferent stație PECO MHC; str. Brăilei aferent bl. BR1 să fie mutate pe următoarele amplasamente: str. Brăilei c/c Alexandru Lăpușneanu; str. Brăilei c/c Alexandru Cernat (BCR); str. Brăilei - stație Potcoava de Aur; str. Brăilei c/c b-dul George Coșbuc.

 • 2.2. OBLIGATIILE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

Pe durata executării construcției se vor lua măsuri pentru protejarea calității aerului, apei și solului conform legislației în vigoare.

Se va asigura salubritatea parcelei si se va încheia contract cu firmele de salubritate agreate de Primăria Galați.

 • 3. DOCUMENTELE NECESARE PARTICIPARII LA LICITATIE SI CONDITII DE ELIGIBILITATE

La licitație poate participa, în număr nelimitat, orice persoană juridică română ori străină autorizată pentru acest tip de activitate, în condițiile în care este declarată calificată de către Comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • a) copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul registrului comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante și de pe certificatul de înregistrare fiscală;

 • b) scrisoare de bonitate financiară, eliberat de o bancă comercială romană;

 • c) dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscală eliberate de organele fiscale competente (Direcția Impozite, Taxe și alte Venituri Locale, Directia Generala a Finantelor Publice);

 • d) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale din care să rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

 • e) extras din statut sau actul constitutiv din care să rezulte că poate desfășura activitate de reclama - publicitate.

 • f) dovada constituirii garanției de participare la licitație;

 • g) dovada achitării caietului de sarcini;

Documentele de participare la licitație se depun într-un plic sigilat, cu cel puțin o zi înainte de data ținerii licitației, la Registratura Primăriei municipilui Galați, str. Domnească nr. 38, - pentru Secretariatul comisiei.

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

 • 4. CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE SI ELEMENTE DE PRET

  • 4.1. Prețul de pornire a licitației publice este de:

 • - 130 euro/panou/lună pentru panourile publicitare de 6X3 metri cu una față de expunere;

 • - 210 euro/panou/lună pentru panourile publicitare de 6X3 metri cu două fețe de expunere fiind calculat în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 5/2006 privind aprobarea regulamentului pentru publicitate stradală.

 • 4.2. Pretul de adjudecare a amplasamentului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

 • 4.3. Termenul de închiriere a terenului este de 5 (cinci) ani cu drept de prelungire, cu acordul ambelor părți. Prelungirea se va solicita de către chiriaș cu 30 de zile înainte de data expirării termenului.

 • 4.4. Începerea lucrărilor de execuție se va face după obținerea autorizației de construire, durata de execuție a lucrărilor va fi stabilită prin Autorizația de Construire.

Nerespectarea prevederilor alineatului de mai sus, duce la rezilierea de drept și fără alte pretenții a contractului de închiriere.

Prețul caietului de sarcini este de 200 RON.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai