Hotărârea nr. 274/2010

Trecerea din domeniul privat al Municipiului Galati in domeniul public al municipiului Galati a suprafetei de 13.403,00 mp, situat in Galati, Cartier Micro 17 str. Prelungirea Brailei

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.274

din 9 08 2010

privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Galați în domeniul public al municipiului Galați a suprafeței de 13.403,00 mp, situat în Galați, Cartier Micro 17 str. Prelungirea Brăilei

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 292/5 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.89 264/27 07 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.89 266/27 07 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art 7, lit.”e” , art.8, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aproba trecerea din domeniul privat al Municipiului Galați în domeniul public al municipiului Galați a suprafeței de 13.403,00 mp, situat în Galați, Cartier Micro 17 str. Prelungirea Brăilei

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

‘ | fetfeielE3cL418923 e«Hteu*aitg¥3b»acmn       .-

..z-crr SedteCali<.Thflw1.Centrul de EVA Luare și CA Castrul proprîetățîilor imobiliare -Măsurători: GP3 siatte totalii !«er-

Cod Linte do l<ir-.;te<r»<« rlSWB*».         Rofl Corn. : J1TMWI r

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL

Scara 1 : 2000

Nr Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

/<?5 OsN?

S = 13403mp

Mun Galați Micro 17 Str Prelungirea Brăilei Lot 2

Cartea Funciara nr.

UAT

Galați

O o

un rn r--


Lot 3       3

72,42.------3

l>11


S=13403mp


440200


o

O

LH


Limitele au fost indicate de proprietar si măsurate in prezenta lui


O O

LH rn


INVENTAR DE COORDONA TE

Pct

NordlX)

EstlYI

2

H0396.122

735299.181

3

U0L03 90L

735390 936

6

LI 0282 193

735390.003

7

U0278 020

735322.780

8

H0327 861

735324.696

9

H0321030

735224 930

io

H03T0.H1

735227.434

11

U0376 2 71

735299 596

S d 7340

3 mp


440400


440200


4 Date referitoare la teren

~w.— : Parcela de folosința


Lot 2

l&LăL


Categorie

Cc


Cod Supraf Construita la sol lanstr(mai

Total                         “


Suprafața

.....lIPOl____

13403

13403___________________________________________________

B. Date referitoare la construcție Valoare de impozitare


Valoare de

impozitare.


Mențiuni


tlemalerializat pe teren


Mențiuni


Se confirma supraf din măsurători si introducerea imobilului in baza de date Semnătură si stampila BCPI

Executant Evalcad Proiect

Ing Andrei A
Hașurai t

Desenat


Ing, lefter B-

Desenaț i 5 Ing Ciuperca V.

Aprobat 'ing Cotei Viclgrita Verificat Ifehn. Alexandru P Constantin