Hotărârea nr. 273/2010

Trecerea din domeniul privat al Municipiului Galati in domeniul public al municipiului Galati a suprafetei de 6.690,83 mp, situata in Galati str. Drumul Viilor nr. 8 si a suprafetei de 1.691,00 mp situata in Galati, Cartier Piata Centrala, str. Traian nr. 93, aferent bl. A4

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.273

din 9 08 2010

privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Galați în domeniul public al municipiului Galați a suprafeței de 6.690,83 mp, situată în Galați str. Drumul Viilor nr. 8 și a suprafeței de 1.691,00 mp situată în Galați, Cartier Piața Centrală, str. Traian nr. 93, aferent bl. A4

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 291/5 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.89 138/27 07 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.89 140/27 07 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art 7, lit.”e” , art.8, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aproba trecerea din domeniul privat al Municipiului Galați în domeniul public al municipiului Galați a suprafeței de 6.690,83 mp, situată în Galați str. Drumul Viilor nr. 8 și a suprafeței de 1.691,00 mp situată în Galați, Cartier Piața Centrală, str. Traian nr. 93, aferent bl. A4

Terenurile sunt individualizate în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore


Anexa nr. 3

la HCL nr. 133 /26 04 2007
Județul:_______________________

Teritoriul adm.?          G^i-ArJ

CodSlRUTA___________________

Adresa imobilului • rAțe'**/, țn ■ *3

4*'    ~               J j {£ , tfj»

Nr. cadastral al bunului imobfl ^4 J w Nr. aviz: 4.0)   /              in >


PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL

SCARA:

Numele și prenumele proprietarului:

Jl.


ie C*f -FeA&rE (> c.-^A „ Z ^>-Adresa:              r*AțrE

a-jTa- aA-șf

r

V-


r l» /