Hotărârea nr. 271/2010

Trecerea din domeniul privat al Municipiului Galati in domeniul public al municipiului Galati a suprafetei de 1.240,00 mp, situata in Galati str. Privighetorii nr. 23 si a suprafetei de 2.798,00 mp situata in Galati str. Traian nr. 446A

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.271

din 9 08 2010

privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Galați în domeniul public al municipiului Galați a suprafeței de 1.240,00 mp, situată în Galați str. Privighetorii nr. 23 și a suprafeței de 2.798,00 mp situată în Galați str. Traian nr. 446A

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 289/5 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.88 456/23 07 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.88 458/23 07 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Ordinul 30/2004 și 31/2004 a Instituției Prefectului Județului Galați;

Având în vedere prevederile art 7, lit.”e” , art.8, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aproba trecerea din domeniul privat al Municipiului Galați în domeniul public al municipiului Galați a suprafeței de 1.240,00 mp, situată în Galați str. Privighetorii nr. 23 și a suprafeței de 2.798,00 mp situată în Galați str. Traian nr. 446A.

Terenurile sunt individualizate în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL

Scara 1:500    *,           ■-------

Denumire Imobil: Teren

Numele sî prenumele proprietarului: Consiliul Local Municipal Galați


Județul: GALAȚI

Teritoriul administrativ: GALAȚI

Cod SIRUTA: 75105

Cod întravftan/extravlfan: 2

ADRESA IMOBILULUI: Municipiul Galați, strada Gap-


PRI

Ing. DUMITR^l^OLAE


SERVICIUL CADASTRU CĂPĂȚÎNĂ AURICA


Conform cu originalii Secretar. S«ore Mates


1 240mp


= 40mpPLAN DE AMPLASAMENT Sl DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL

Scara 1:1000


Județul: GALAȚI

Teritoriul administrativ: GALAȚI

Cod SIRUTA: 75105

Cod Intravllon/extravllan: 2

ADRESA IMOBILULUI: Municipiul Galall, slrada Troian

Nr.cadastral al bunului Imobil:

-- - — nr:

VZZE7 SEF£ERV. REVEEOO'ETT CJ.BU

Numele sl prenumele proprietarului; Consiliul Local Municipal GalațiImobil