Hotărârea nr. 268/2010

Modificarea si completarea art. 1 al HCL nr. 411/01.09.2005, privind concesionarea fara licitatie publica, domnului Boazu Teodor George cabinetul medical individual cu suprafata exclusiva de 25,44 mp si suprafata de 20,69 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 37 ani, incepand cu data de 01.09.2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat in imobilul Centrul de Diagnostic si Tratament, tronson I, etaj II, situat in Galati, strada Eroilor nr. 34, in sensul diminuarii cotei parti indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului de la 20,69 mp la 6,65 mp

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.268

din 9 08 2010

privind: modificarea și completarea art. 1 al HCL nr. 411/01.09.2005, privind concesionarea fara licitatie publica, domnului Boazu Teodor George cabinetul medical individual cu suprafata exclusiva de 25,44 mp si suprafata de 20,69 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 37 ani, incepand cu data de 01.09.2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat in imobilul Centrul de Diagnostic si Tratament, tronson I, etaj II, situat in Galati, strada Eroilor nr. 34, in sensul diminuarii cotei parti indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului de la 20,69 mp la 6,65 mp

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:265/3 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.82 130/6 07 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.82 132/6 07 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.261/9 08 2010;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr. 411/01.09.2005, privind concesionarea fara licitație publica, domnului Boazu Teodor George, cabinetul medical individual cu suprafata exclusiva de 25,44 mp si suprafata de 20,69 mp, reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 37 ani, incepand cu data de 01.09.2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat in imobilul Centrul de Diagnostic si Tratament, tronson I, etaj II, situat in Galati, strada Eroilor nr. 34, in sensul diminuarii cotei parti indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, de la 20,69 mp la 6,65 mp

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore