Hotărârea nr. 262/2010

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18.08.2009 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati, a unitatilor sanitare arondate fostului Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.262

din 9 08 2010

privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18 08 2009 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”Galati, a unitatilor sanitare arondate fostului Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:271/3 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.91 604/2 08 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.91 606/2 08 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” și art.124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă radierea suprafețelor evidențiate în anexa 1:

  • -     suprafata exclusiva atribuita in folosinta gratuita Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”Galati cu suprafata de 35,40 mp (camera 4, camera 5, camera 6) aferenta spatiului situat in str. Eroilor nr. 34, Tronson I, parter, conform planului de situatie - anexa 1a.

  • -     suprafetele comune aferente camerelor 2, 19, 20 din spatiul situat in Tronson I, etaj II Acestea devin: Scom=4,36 mp, Scom=6,65 mp respectiv 6,65 mp -anexa 1b.

din anexa la HCL nr. 432/18 08.2009, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă suplimentarea suprafatelor atribuite in folosinta gratuita Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Galati, evidentiate in anexa nr. 2, dupa cum urmeaza:

  • - suprafata exclusiva de 24,80 mp (camerele 19, 20, 21) aferenta spatiului situat in imobilul din strada Eroilor nr. 34 -Tronson I, etaj I - anexa nr. 2a.

- suprafata exclusiva de 25,09 mp si suprafata comuna de 16,15 mp (camerele 18, 19), din spatiu situat in imobilul Centrul Medical, din Galati str. Eroilor nr. 34, Tronson III, etaj I, deoarece prin adresa nr. 5281/09.02.2010, dl. Belea Vladimir in calitate de reprezentant al CMI dr. Belea Lucia, a solicitat rezilierea contractului de concesiune al dnei dr. Belea Lucia incheiat cu Primaria municipiului Galati, ca urmare a decesului acesteia, pentru spatiul mentionat - anexa nr. 2b.

  • - suprafata exclusiva de 21,44 mp si suprafata comuna de 26,16 mp, din spatiul situat in str. N.Balcescu nr. 82, deoarece prin adresa nr. 71108/08.06.2010, d-na doctor Deju Maria a solicitat rezilierea contractului de concesiune incheiat cu Primaria municipiului Galati, ca urmare a radierii din Registrul Unic al Cabinetelor Medicale a cabinetului medical individual, pentru spatiul mentionat - anexa nr. 2c

  • - suprafata exclusiva de 25,20 mp si suprafata comuna de 26,16 mp, din spatiul situat in str. N.Balcescu nr. 82, deoarece prin adresa nr.75816/21.06.2010, dl.

Filipescu Silviu in calitate de reprezentant al CMI dr. Filipescu Silvia, a solicitat rezilierea contractului de concesiune al dnei dr. Filipescu Silvia incheiat cu Primaria municipiului Galati, ca urmare a decesului acesteia, pentru spatiul mentionat - anexa nr. 2d.

Anexa 2 face parte integrantă din prezenta hotă râre

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Suprafetele cu care se diminueaza spatiile atribuite in folosinta gratuita Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”

NR

CRT.

DENUMIREA

UNITATII SANITARE

CAB.MEDICAL TITULARI MED.

SUPRAFAȚA cu care se diminueaza spatiile

1.

Centrul Medical (fost Centru de Diagnostic si Tratament) Str. Eroilor nr. 34

TRONSON I - parter

Camera comanda

Camera 4

Sexcl.=4,20 mp

Camera obscura

Camera 5

Sexcl.=5,94 mp

Radiologie Rx Camera 6

Sexcl.=25,26 mp

TROSON I - ETAJ II

Cabinet medical dr.

IONESCU AFRODITA

(contratura libera)

Jumatate din suprafata cabinetului

50%

Scom =9,19mp

Cabinet medical dr.

TANISLAV ROXANA

(contratura dr. Campeanu Tudor)

Jumatate din suprafata cabinetului -50%

Scom=14,04mp

Cabinet medical dr.

BOAZU TEODOR GEORGE

(contratura dr. Chiric Doina)

Jumatate din suprafata cabinetului -50%

Scom=6,08mp

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Suprafetele cu care se suplimenteaza spatiile atribuite in folosinta gratuita Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”

NR

CRT.

DENUMIREA

UNITATII SANITARE

CAB.MEDICAL TITULARI MED.

SUPRAFAȚA

cu care se suplimenteaza spatiile

1.

Centrul Medical (fost Centru de Diagnostic si Tratament) Str. Eroilor nr. 34

TRONSON I -ETAJ I

Radiologie Rx

Camera 19

Sexcl.=15,44 mp

Hol Rx

Camera 20

Sexcl.= 3,80 mp

Cultura fizica medicala Camera 22

Sexcl.= 5,56 mp

TROSON III - ETAJ I

Cabinet medical dr.

Belea Lucia (toata suprafata cabinetului medical 100%)

Sexcl.=25,09 mp

Scom =16,15 mp

2.

Dispensar comasat nr. 10,11,14,20

Str. N. Balcescu nr.

82

Cabinet medical dr. Deju Maria (contratura dr. Anghel Nicoleta) Jumatate din suprafata cabinetului -50%

Sexcl.= 21,44 mp

Scom= 26,16 mp

Cabinet medical dr. Filipescu Silvia (contratura dr. Carlan Iulia)

Jumatate din suprafata cabinetului -50%

Sexcl. =25,20mp

Scom =26,16mp

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

P.ELEVEU

Scara 1200

CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATA
Nr

cr*

©■rvnire fi HJiuere

Suprafața uMa (nțj)

1

Hțji ace**5 * Osn scrr

.83.32

2

Snfel tfps odTX3*"d*»

15.70

3

Cabîn»? consultași dr. Ccynea 1.

16.85

4

Cam«”-a d* comanda

4.20

5

Canția otrrrra

S.W.JȚ*

6

RațTnițxyo - °X

2525

7

Hol

5.M

8

McJ or*r?c~d*’

29.S3

o

Air3T*Țrrw^3

423

10

Cărora

7.56

11

SrIr .?r*CTC*7w^

1129

12

PȚ^ror

21.38

13

Garda

16.26 "

14

Aaân5«? a?^jn?*r«a de       socr»'»

13.66

15

Mo*Jr«TiTT3 rnT’C’ <±- M****?** E.

13.63   '

15

G*W      .

4.41

17

Hol *• Casa rrjrî

60. to

18

Sr'R ?<*c5rr*a

33.18

n

STerfira*»

8.03

79

^MrlrTTn»

16.98

21

Cufltm fierea medîcn’a cr?f Erc^h* G -*■ pr?i. Cr^na M.

25 4X

22

Sala art°r^T? C.F.M.

3.72

23

Vesîwr                                 .  .

4.13

7*

Hol

17.77

75

‘■‘-•crț^0

16.54

To»a’         V^R

1A= nș»Scara 1:200

CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT

Str. Eroilor nr. 34.etaj II. tronson I, Galaii

Nr

cri

Denumire încape fa

Suprafața utiia (mp)

1

Hai acces + Casa scării

65.60

2

Cabinet stomatologic dr. lonescu A.

16.66

3

Grup sanitar

4.59

4

Cabinet tratamente gmecoicgîe

16.49

5

— ------

11.10

O

Cascrie

5.10

7

Grup sanitar

5.28

8

Cabinet asistent set

8.84

9

Hol

48.62

10

Cabinei Chirurgie ar. Maori D.

16.38

11

Cabinei tratamente chirurgie

16.54

12

Cabinet chirurgie Leahu L

16.54

13

Hat așteptare ginecologie

8.22

14

Cabinet ginecologie dr. Manete M.

17.60

15

Cabinet ginecologie dr. Secas A. + dr. Decan L

21.00

16

Secretariat

15.90

17

Director

16.96

18

Cabinei stomatologie ar. IcruL» D.

16.70

19

Cabinet stomatologie dr. Crunc V.

25.44

20

Cabinet stomatologie dr. Dvorak S.

25.44

21

Laborator tehnica dentara

25.20

22

Vestiar

10.45

23

Camera turnare

16.80

24

Vestiar comun

10.50

25

Hol

18.62

‘ Otte SuLji'ofUlcl Uliu

461.57
centrul de diagnostic si tratament

Str. Eroilor nr. 34,etaj I. tronson I, Galați

Nr

Cil

Dwnumiie încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Hai acces + Casa scaru

57.16

V

Hat

29.25

2

Sinaicat "Sarutas"

5.69

3

Sinaicat ’Saniuis’

10.87

4

Grup sanitar

5.20

5

Vestiar i

5.04

6

Hol

21.97

7

MagnekKiiatiux + ultrasunete B.F.T.

10.73

s

Fișier B.F.T.

10.71

9

Hol

58.96 V

10

Cabinet B.F.T. ar. Batyaniy A. + dr. Angliei T.

16.48

11

lntarain

16.33

12

Electroturapie 1

16.70

13

Electroterapie U

24.97

14

Neurologie dr. Binder L

25.34

15

Hol cabinet explorări funcționala

8.48

16

Cabinet explorări funcționale dr. Draso^ean G.

15.35

17

Cabinet alergologie dr. Sunoica L

16.96

18

Depozit

7.95

19

Radiologie

13.44

20

HolRX

3.80

21

SertdraTiaZa meăiSlia~pron-&aatfvj » -,,-rof 7~- , e i

5.56

22

Centrala teieionica

8.68

23

Centrala telefonica

7.25

24

Cardiologie dr. loan. E.

15.90

25

interne dr. Popa C-iin + ar. Panoeiea S.

16.66

26

Vestiar masa^ S F T.

5.27

27

Masai B.F.T.

10.61

23

Vestiar

10.03

TOIâl           Utilă

463 34


53&
&RELEVEU

Scara 1:200

CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT Str. Eroilor nr. 34,etaj I, tronson III, Galați
la

»«<J

© -

© :

4

©

, _n__

—n— ,

:Nr crt

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Hol

81.87

2

Sala așteptare

15.36

3

Contabilitate

10.55

4

Grup sanitar

4.55

5

Grup sanitar

4.78

6

Sala așteptare

10.95

7

Grup sanitar

5.28

8

Oftalmologie dr. Mihai O. + dr. Tiutiuca C.

15.91

9

Camera obscura

6.70

10

Camera obscura

7.84

11

Oftalmologie dr. Iuruaia C.

25.65

12

Statistica

16.28

13

Expertiza medicala - secretariat

16.43

14

Expertiza medicala dr. Anton

21.62

15

Expertiza medicala - secretariat

7.95

16

Anticamera

3.05

17

Expertiza medicala dr. Petnsar A.

16.70

lo

Contabil set

13.25

19

Contabilitate

11.84

20

Birou resurse umane

16.05

21

Tratamente dermato - venerice

16.31

22

Dermato - venerice dr. Todica S.

17.11

23

Neurologie dr. Pisu A.

32.59

24

riol

34.12

25

Dermato - venence dr. Belea L.

15.34

Tratamente aermato - venerice

10.72
RELEVEU

Scara 1:100

DISPENSAR COMASAT NR. 10.11,14, 20 Str. Nicolaa Balcescu nr. 82, Galați


RELEVEU

Scara 1:100

DISPENSAR COMASAT NR. 10,11,14.20 Str. Nicolaa Balcescu nr. 82, Galați