Hotărârea nr. 260/2010

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati, a unor active (mijloace) fixe corporale aflate in concesiunea S.C. APATERM S.A.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.260

din 9 08 2010

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului

Galați, a unor active (mijloace) fixe corporale aflate în concesiunea S.C. APATERM S.A.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 264/3 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.88 082/23 07 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.88 084/23 07 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.6886/29 04 2010 a SC APATERM SA Galați;

Având în vedere prevederile art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați, a unor active (mijloace) fixe corporale aflate în concesiunea S.C. APATERM S.A., identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Redevența datorată de SC APATERM SA pentru bunurile concesionate aparținând domeniului public, se diminuează cu valoarea mijloacelor fixe prevăzute la art.1.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA

La HCL nr.260/9 08 2010

Nr.

Crt.

An

PIF

Pozițiile din Capitolul “Rețele de apă canal canalizare și termoficare”din anexa 2 la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Galați, aprobat prin H.G.

nr. 562/2002

Numar

Inventar

Denumire

Sector PT/SC

Valoare

Inventar

Valoare propusă pentru casare

Observatii

1

1983

6182

217048

RETEA TERMICA

Micro 16-SC 57

241.171,53

122.997,48

amortizat

2

1982

6436

217189

RETEA TERMICA

Micro 21-SC 45

43.235,51

22.050,11

amortizat

3

1979

6634

214010

RETEA TERMICA

Micro 38-SC 10

23.508,29

11.989,23

1979

6633

214009

6.898,07

3.518,02

4

1970

6468

212226

RETEA TERMICA

Tiglina IIB-SC

647,41

330,18

196519

6469

212238

12

1.673,61

853,54

amortizat

651982

6470

212239

800,67

408,34

amortizat

1982

6479

214294

27.038,65

13.789,71

6481

214297

11.126,56

5.674,55

amortizat

5

1988

5949

217301

RETEA TERMICA

Mazepa I-SC 16

6.092,24

3.107,04

amortizat

6

1975

5867

214088

RETEA TERMICA

Piata - SC 111

1.682,22

857,93

1975

5868

214089

455,79

232,45

7

1972

6020

11260A

RETEA TERMICA

Saturn-PT 1

83.565,4

42.618,35

amortizat

8

1972

6018

11258A

RETEA TERMICA

Saturn-PT 2

83.565,4

42.618,35

amortizat

9

1977

5827

213626

RETEA TERMICA

Centru II-PT A

1.084,57

553,13

amortizat

10

1971

6179

212257

RETEA TERMICA

Micro 16-SC 19

1.431,45

0

11

1972

6326

212049

RETEA TERMICA

Micro 19-SC 31

617,71

0

12

1983

6434

217031

RETEA TERMICA

Micro 21-SC 44

21.544,15

0

amortizat

13

1985

5986

217190

RETEA TERMICA

81

Mazepa II-SC

59.006,32

0

amortizat

TOTAL

271.598,41

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

HCL 260.doc

HCL 260.doc