Hotărârea nr. 259/2010

Atribuirea directa prin contract de concesiune, S.C. APA CANAL S.A., a obiectivului de investitii: "Inlocuire conducta apa str. Traian"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.259

din 9 08 2010

privind atribuirea directă prin contract de concesiune, S.C. APĂ CANAL S.A., a obiectivului de investiții: „Înlocuire conductă apă str. Traian”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 263/3 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 9 08 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.85 962/16 07 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.85 964/16 07 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, S.C. APĂ CANAL SA, a obiectivului de investiții: „Înlocuire conductă apă str. Traian”

Valoarea lucrărilor tehnico-edilitare a obiectivului de investiții „Înlocuire conductă apă str. Traian” este de 4.666.164,26 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA 1

La HCL nr.259/9 08 2010

_

Obiectiv de investiții: “Înlocuire conductă apă str. Traian”

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de

clasifica

re

D.N.

(ani)

Valoare de inventar (lei)

1.

Înlocuire conductă apă str. Traian, cuprinsă între str. Basarabiei și str. Ștefan cel Mare, cu lungimea de 1200 ml

 • > Conductă apă tip Buderus

 • > Lungime rețea 1200 ml - cu Dn 250 mm, din care:

 • Lungime rețea de 30 ml.- cu Dn 400 mm;

 • Lungimea rețea de 18 ml. - cu Dn 350 mm

 • Lungimea rețea de 30 ml. - cu Dn 100 mm

 • Lungimea de 144 ml. - cu Dn 80 mm

 • Lungimea de 18 ml. - cu Dn 60 mm

 • > Cămine vane - 33 buc

 • > Masive ancoraj - 24 buc.

 • > Conducte la subtraversări -

pe lungime rețea de 105 ml.- are Dn 250 și Dn 400

 • > Punți între conducte - 5 buc.

 • > Branșamente din PHDE 3/4" - cu lungimi de rețea de 2200 ml.

210313

1.8.6.

36

4.666.164,26

TOTAL

4.666.164,26

Președinte de ședință

Manoliu Mihai