Hotărârea nr. 256/2010

Incetarea calitatii de reprezentant in Adunarea Generale a Actionarilor la SC APA CANAL SA, a domnului Marian Filimon

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 256 din 20 07 2010

privind: încetarea calității de reprezentant în Adunarea Generale a Acționarilor la SC APA CANAL SA, a domnului Marian Filimon

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 258/20 07 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 20 07 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 87 342/20 07 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 87 344/20 07 2010 al Serviciului Management, Resurse Umane, Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere demisia domnului Marian Filimon;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”a” coroborat cu alin.3, lit.”c”, din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1- Se ia act de încetarea calității de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor la SC APA CANAL SA, a domnului Marian Filimon și se declară locul vacant.

Art.2 - HCL nr.227/30 10 2008 privind numirea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor (AGA) la SC APA CANAL SA Galați, numirea membrilor în Consiliul de Administrație la SC APA CANAL SA Galați și stabilirea indemnizațiilor acestora, se modifică corespunzător.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore