Hotărârea nr. 247/2010

Aprobarea contractarii imprumutului din veniturile din privatizare ale Statului in valoare de 3.346.224 lei

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 247

din 20 07 2010

privind aprobarea contractarii imprumutului din veniturile din privatizare ale Statului in valoare de 3 346 224 lei

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 254/15 07 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de

20 07 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 85 618/15 07 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 85 620/15 07 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Avand in vedere prevederile art.1, alin.1, alin.2, lit.”a” din OUG nr. 51/16.06.2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare;

Avand in vedere prevederile art. 2, alin. 2 și alin. 3 din HG nr.145/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale;

Avand in vedere prevederile art.36 , alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă contractarea unui imprumut in valoare de 3 346 224 lei, cu o maturitate de 5 ani de la Ministerul Finanțelor Publice din veniturile obtinute din privatizare.

Art.2 - Contractarea imprumutului prevazut la art.1 se face pentru stingerea obligatiilor fiscale restante ale SC APATERM SA Galați.

Art.3 - Din bugetul local al municipiului se asigura integral plata serviciul anual al datoriei publice locale.

Art.4 - Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet: www.primaria.galati.ro , urmatoarele date:

  • a)      hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;

  • b)      valoarea finantarii rambursabile contractate;

  • c)       gradul de indatorare a municipiului Galati;

  • d)       durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;

  • e)       dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;

  • f)       plati efectuate din fiecare finantare rambursabila;

Datele prevazute la alin. 1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore