Hotărârea nr. 244/2010

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, al S.C. TRANSURB SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 244 din 20 07 2010

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, al S.C. TRANSURB

SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 247/14 07 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 20 07 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 85 100/13 07 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 85 102/13 07 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. IV din OUG nr. 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice;

Având în vedere prevederile HCL nr. 6/11 02 2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, pentru SC TRANSURB SA Galați;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, al S.C. TRANSURB SA Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore


Galați, strada Basarabiei nr 4

Cod postai 800201

Telefon 0236/460022

Fax: 0236/472333

E-mail transurbglt^cmail corns.c u.. £ galați


CĂTRE


i .< >\’Sll.iI 'I. l-i » ’JI- < >.1 «’-i! I

12.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚIVa inaintam alaturat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 rectificat in temeiul Ordonanței de             -010.

<

\\<

fȘe t>

rd<Wcctor general JfjiotoJiitiXjenica

P s             •


traWsvKB

Galați, strada Basarabiei nr. 4

Cod postai 800201

Telefon: 0236/460022

Fax: 0236/472333

E-mail: transurbgl@gmail.com


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

mii lei

Nr.

Rd.

BVC aprobat

2010

BVC rectificat

2010

%

col.3/col.2

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.l=rd.2+3+4+5+6)

01

40600

40538

99,85

1.Venituri din servicii prestate

02

11000

11000

69,00

2.Venituri din chirii,vanzarea mărfurilor,activitati diverse

03

600

600

50,00

3 Venituri din subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif, din care:

-bugetul local-dif.pret

-bugetl local-handicapati

-casa de pensii(Ll 18/1990,189/2000)

04

27790

26540

900

350

27728

26478

900

350

99,78

99,78

100,00

87,50

4. Alte venituri din exploatare

05

1200

1200

25,53

5. Venituri financiare

06

10

10

100,00

II. CHELTUIELI TOTALE

(rd.7=rd.8+rd.26)

07

40551

40489

99,85

1 .Cheltuieli pentru exploatare, din care:

08

40551

40489

99,85

a) cheltuieli materiale

09

10000

9958

99,58

b) cheltuieli cu personalul,din care:

10

20952

20952

105,66

- salarii brute

11

16378

16378

105,66

- contribuția la asigurările sociale de stat 20,8 %

12

3407

3407

105,66

0

1

2

3

4

- contribuții Ia Fondul de garantare a creanțelor salariale 0,25%

14

41

41

105,12

- contribuția la asigurările sociale de sanatate 5,2%

15

852

852

105,70

-contribuția pentru concediile medicale

0,85%

16

139

139

105,30

- contribuția de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 0,325%

17

53

53

106,00

c) alte cheltuieli privind asigurările si protecția sociala prevăzute in Codul Fiscal

18

90

90

112,50

d) cheltuieli privind amortizarea si provizioanele

19

1900

1900

34,54

e) cheltuieli de protocol

20

4

100,00

f) cheltuieli cu primele de asigurare

21

228

228

84,44

g) cheltuieli cu redeventa din concesionarea bunurlor publice

22

3977

3977

1117,13

h) tichete de masa

23

1700

1700

100,00

i) tichete cadou si tichete cresa

24

j) alte cheltuieli de exploatare

25

1700

1680

98,82

2. Cheltuieli financiare

26

-

-

III. REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere)

27

49

49

6,11

IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

28

- fond de rezerva

29

V.ACOPERIREA PIERDERILOR

DIN ANII PRECEDENTI

30

VI. IMPOZIT PE PROFIT

31

“T

8

6,55

VII, PROFITUL DE REPARTIZAT

32

39

39

6,10

a) rezerve legale

33

2

2

5,00

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

34

c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare

35

4

d) alte repartizări prevăzute de lege

36

- participarea salanatilor la profit

37

- dividende la bugetul local

38

35

e) profitul nerepartizat pe destinațiile (a -d)

39

39

6,10

VIII. SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR,din care:

40

1480

1480

123,74

0

1

2

3

4

2. Alocații de la buget

42

3. Credite bancare

43

-interne

44

- externe

45

LX. CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII,din care:

46

1480

1480

123,74

1. Investiții,inclusiv investiții in cursul anului

47

1480

1480

123,74

2. Rambursări rate aferente creditelor

48

X. REZERVE,din care :

49

5278

5278

103,32

- rezerve legale

50

175

175

104,16

- rezerve statutare

51

- alte rezerve

52

5103

5103

103,29

XL DATE DE FUNDAMENTARE

53

1. Venituri totale

54

40600

40538

99,85

2. Costuri aferente volumului de activitate

55

40551

40489

99,85

3. Număr prognozat de personal la finele anului

56

786

786

90,86

4. Număr mediu de personal,total

57

786

786

92,79

5. Fond de salarii,din care:

58

16378

16378

105,66

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

59

b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.3 al.(c din O.U.G nr.79/2008,din care:

60

65,69

65,69

50,37

- sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de natura salariata

61

- premiu anual,potrivit

O.U.G.nr.79/2008

62

-

-

c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

63

16148

16148

105,59

6. Câștigul mediu lunar pe salariat

64

1,70

1,70

113,33

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)

(rd.54/rd.57)-in preturi curente

65

51653

51575

99,85

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei /persoana) (rd.54/rd.57)-in preturi comparabile

66

54540

54458

99,85

10. Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale

67

998,79

998,79

101,81

0

1

2

3

4

11 Plăti restante-total

68

900

900

90,00

- preturi curente

69

900

900

90,00

- preturi comparabile

(rd.67 x indicele de creștere a prețului

70

939

939

89,42

12. Creanțe restante-total

71

9000

9000

100,00

- preturi curente

72

9000

9000

100,00

- preturi comparabile

(rd.70 x indicele de creștere a prețului)

73

9387

9387

99,33

Nota Tata de bugetul aprobat prin HCL nr.6/11.02.2010 au fost reduse cheltuielile cu suma de 62 mii lei după cum urmeaza:

  • - cheltuielile materiale (birotica)                                          42 mii lei

  • - alte cheltuieli de exploatare (deplasări,posta,telefon si alte

servicii executate de terti)                                               20 mii lei

Reducerea cheltuielilor cu 62 mii lei are ca efect reducerea subvenției cu aceiași suma,rezultatul brut (profitul ramanand acelas 49 mii lei)