Hotărârea nr. 241/2010

Atribuirea directa prin contract de concesiune, S.C. APA CANAL S.A., a obiectivului de investitii: "Deviere retele apa si canalizare", pentru imobilul situat in Galati, str. Brailei, nr. 34, aferent bloc A3–A4"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.241 din 20 07 2010

privind atribuirea directă prin contract de concesiune, S.C. APA CANAL S.A., a obiectivului de investiții: „Deviere rețele apă și canalizare”, pentru imobilul situat în Galați, str. Brăilei, nr. 34, aferent bloc A3-A4

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 250/14 07 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 20 07 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 78008/25 06 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 78010/25 06 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, S.C. APA CANAL SA, a obiectivului de investiții: „Deviere rețele apă și canalizare”, pentru imobilul situat în Galați, str. Brăilei, nr. 34, aferent bloc A3-A4.

Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiții: „Deviere rețele apă și canalizare”, sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore

Anexa

la HCL nr. 241/ 20 07 2010

Nr. crt.

Grupa de obiecte

Valoare exclusivă

T.V.A.

Din care C + M

1.

Deviere rețele exterioare

  • - conducte încălzire - L = 45 m

  • - conductă a.c.m. - L = 22 m

2475,00

704,00

2475,00

704,00

2.

Canal protecție

- L = 22 m

2640,00

2640,00

Total valoare fără T.V.A.

5.819,00

5.819,00

Președinte de ședință

Manoliu Mihai