Hotărârea nr. 24/2010

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 381/25.06.2009 referitoare la trecerea locuintelor pentru tineri, din domeniul public al municipiului Galati in domeniul public al statului

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.24 din 25 02 2010

privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.381/25 06 2009 referitoare la trecerea locuințelor pentru tineri, din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al statului

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:9/18 01 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 25 02 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.4 886/18 01 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.4 888/18 01 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.34 500/30 07 2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței;

Având în vedere prevederile art.9, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei la HCL nr.381/25 06 2009, cu anexa A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae

ANEXA A

la HCL nr.24/25 02 2010

Nr. Crt.

Denumirea construcției, adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite construcția

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristicile tehnice ale construcțiilor/imobilului

Sc / Sd (mp)

Regim înălțime

Nr. u.l

Valoareinvestiție

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Bloc de locuințe L1 Micro

13B Str. Feroviarilor nr. 18

Municipiul Galați

Statul Român

548,0/ 2052,1

P+2-3E

27+1

2828061.78

2

Bloc de locuințe L2 Micro 13B Str. Feroviarilor nr. 20

Municipiul Galați

Statul Român

548,0/ 2052,1

P+2-3E

26

2858319.78

3

Bloc de locuințe L3 Micro

13B Str. Feroviarilor nr. 22

Municipiul Galați

Statul Român

548,0/ 2052,1

P+2-3E

24

2907783.91

4

Bloc de locuințe G Micro 13B

Str.Feroviarilor nr. 24

Municipiul Galați

Statul Român

659,7/ 2638,8

P+3E

43+1

3122140.51

5

Bloc de locuințe CF1 Zona Gării CFR Str. Maramureș nr. 1

Municipiul Galați

Statul Român

630,0/ 3462,6

D+P+3E+M

44

3663746.21

6

Bloc de locuințe CF2 Zona

Gării CFR Str. Maramureș nr.3

Municipiul Galați

Statul Român

1319,4/ 3298,3

D+P+3E

57

3747900.11

7

Bloc de locuințe CF3 Zona Gării CFR Str. Maramureș nr. 5

Municipiul Galați

Statul Român

1319,4/ 3298,3

D+P+3E

58

3734521.21

8

Bloc de locuințe CF4 Zona

Gării CFR Str. Maramureș nr.7

Municipiul Galați

Statul Român

630,0/ 3462,6

D+P+3E+M

44

3818402.67

9

Bloc de locuințe bl. Lotus 1, Mico 17 Str. L. Zamfirescu E.

nr. 41

Municipiul Galați

Statul Român

1319,40/6596,6

D+P+3E

57

4625673.35

Bloc de locuințe bl. Lotus

2, Mico 17 Str. L.

Zamfirescu E. nr. 43

Municipiul Galați

Statul Român

D+P+3E

58

4625673.35

10

Bloc de locuințe bl.Iris Mico

17 Str. Dr. Petru Groza nr. 29

Municipiul Galați

Statul Român

552,0/2613,6

D+P+3E

34

4161259.61

11

Bloc de locuințe bl S1 Cartier Dimitrie Cantemir Str. Berlin nr. 27

Municipiul Galați

Statul Român

574,86/2301,96

P+2-3E

26

2945003.22

12

Bloc de locuințe bl S2 Cartier Dimitrie Cantemir Str. Berlin nr. 25

Municipiul Galați

Statul Român

574,86/2301,96

P+2-3E

26

2741087.02

13

Bloc de locuințe bl S3 Cartier Dimitrie Cantemir Str. Berlin nr. 23

Municipiul Galați

Statul Român

574,86/2301,96

P+2-3E

26

2280725.15

14

Bloc de locuințe bl S4 Cartier Dimitrie Cantemir Str. Berlin nr. 21

Municipiul Galați

Statul Român

574,86/2301,96

P+2-3E

26

2316002.19

15

Bloc de locuințe bl S5 Cartier Dimitrie Cantemir Str. Berlin nr.19

Municipiul Galați

Statul Român

574,86/2301,96

P+2-3E

25

2886305.63

16

Bloc de locuințe bl S6 Cartier Dimitrie Cantemir Str. Berlin nr. 17

Municipiul Galați

Statul Român

667,58/2229,72

P+2-3E

23

2564889.73

17

Bloc de locuințe bl S7 Cartier Dimitrie Cantemir Str. Berlin nr. 15

Municipiul Galați

Statul Român

667,58/2229,72

P+2-3E

23

2634083.73

18

Bloc de locuințe bl S8 Cartier Dimitrie Cantemir Str. Berlin nr. 13

Municipiul Galați

Statul Român

667,58/2229,72

P+2-3E

24

2674657.33

19

Bloc de locuințe bl S9 Cartier Dimitrie Cantemir Str. Berlin nr. 11

Municipiul Galați

Statul Român

667,58/2229,72

P+2-3E

25

2831632.98

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian