Hotărârea nr. 239/2010

Modificarea si completarea art. 1 al HCL nr. 165/27.05.2010 referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 48, str. Lunca Siretului nr. 3

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 239 din 06 07 2010

privind: modificarea și completarea art.1 al HCL nr.165/27 05 2010 referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiul Galați, UTR 48, str. Lunca Siretului nr.3

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:123/6 07 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 6 07 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.82 312/6 07 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.82 314/6 07 2010, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 56, alin.1 și art. 65, alin. 1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” coroborat cu art.63, alin.5, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 și alin.2, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.165/2010, care va avea următorul text:

“Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiul Galați, UTR 48, str. Lunca Siretului nr.3, în vederea construirii unui cămin studențesc, cu regim de înălțime D+P+5E, beneficiar Universitatea DANUBIUS Galați, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic Zonal în vederea realizării investiției, se încadrează în PUG, care se află în proces de elaborare.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore