Hotărârea nr. 23/2010

Atribuirea directa prin contract de concesiune, SC APA CANAL SA, pana la data de 06.06.2012, a obiectivului de investitii: Modernizare str. Razboieni, tronson str. Sulitei - str. Stelei - retea de apa si canalizare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.23

din 25 02 2010

privind atribuirea directă prin contract de concesiune, S.C. APĂ CANAL S.A.,

până la data de 06.06.2012, a obiectivului de investiții: Modernizare str. Războieni, tronson str. Suliței - str. Stelei - rețea de apă și canalizare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 8/18 01 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 25 02 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.3 666/15 01 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.3 668/15 01 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, S.C. APĂ CANAL SA, până la data de 06.06.2012, a obiectivului de investiții: Modernizare str. Războieni, tronson str. Suliței - str. Stelei - rețea de apă și canalizare.

Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiții: Modernizare str. Războieni, tronson str. Suliței - str. Stelei - rețea de apă și canalizare, sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae

ANEXA

La HCL nr.23/25 02 2010

MODERNIZARE STR. RĂZBOIENI, tronson str. Suliței - str. Stelei - rețea de apă și canalizare

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de clasificare

D.N. (ani)

Valoare de inventar (lei)

1.

Modernizare str. Războieni, tronson str. Suliței - str. Stelei -rețea de apă

28502

1.8.6.

36

116.252,16

  • - tub PEID , PE 80, Pn = 10 atm.,

cămine vizitare

  • - Hi = 1 buc.

  • - branșamente pentru 50 imobile

  • - lungime = 300 ml.

2.

Modernizare str. Războieni, tronson str. Suliței - str. Stelei -rețea de canalizare

28503

1.8.7.

48

163.443,45

  • - tub PAFSIN 0 400, cămine vizitare = 13 bzuc.

  • - lungime = 300 ml.

TOTAL

279.695,61

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian