Hotărârea nr. 204/2010

Trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati - prin Directia de Sanatate Publica Galati, a imobilelor situate in Galati, str. Cetatuiei nr. 1 si str. Cuza Voda nr. 24

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.204

din 29 06 2010

privind trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Spitalului

Clinic Județean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Galati - prin Direcția de Sanatate

Publica Galati, a imobilelor situate in Galati, str. Cetatuiei nr. 1 și str. Cuza Voda nr. 24

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 210/22 06 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 06 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 77 662/24 06 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 77 664/24 06 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.6166/15 07 2009 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați;

Având în vedere prevederile art.I, pct..1 din Legea nr.99/2004 pentru aprobarea OG

nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 și art.123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Galati - prin Directia de Sanatate Publica Galati, a imobilelor situate în Galati, str. Cetatuiei nr. 1 și str. Cuza Voda nr. 24, identificate în planurile de situație care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Valoarea de inventar a imobilului - fost cabinet stomatologic SNG, situat in Galati, str. Cetatuiei nr. 1 este de 605 096.

Valoarea de inventar a imobilului - Dispensar nr. 10, situat in Galati, str. Cuza Voda nr. 24 este de 30,67.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI

COORDONATE STEREO 1970

Nr.crt.

X

Y

1

442995,90

741098,90

2

443001,10

741094,25

3

443000,00

741093,70

4

443015,95

741082,45

5

443031,15

741104,15

6

443009,65

741119,90

S = 693,40 mp


S.C. „ PROIECT ”

GALAȚI

DESENAT     l costea

ÎNTOCMIT    p, v. RAFAEL

PFLSPECIALITE

verificat


S.A.


BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DENUMIRE PROIECT: DOCUMENTAȚIE PENTRU PATRIMONIU LA DISPENSAR Fost Csblnct Stom«tologic SNC Str.CETĂȚUF.I Nrl


PR. NR 7076/201


ȘEF ATELIER


INC NIUJTF7.ATtl


SCARA

1:200


Sept. 2005


TITLUL PLANȘEI:


RIDICARE TOPO


FAZA PT


PLAN!

T
CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI SISTEM DE COORDONATE .STEREO70'


X

Y

1

441843,45

739368J00

2'

441864,45

739368,90

3

441865,20

73939090

4

441843,40

73939090


S = 479,18mp


ȘEF PROIECT: ARH Dl M A C


S.c. „ PROIECT " S.A

GALAȚI


desenat întocmit p^șpECIALITE


F. BUSUIOC

Pr. V. RAFAEL


vEgHCAT

șef" atelierDIRECTOR TEHNIC:

BENEFICIAR : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DENUMIRE PROIECT: DOCUMENTAȚIE PENTRU PATRIMONIU LA DISPENSAR MEDICAL IQStr.CUZA VODÂ 24


PR. NR. 7076/2003


SCARA

1:200


TITLUL PLANȘEI:


RIDICARE TOPO


FAZA rr


PLANȘA T