Hotărârea nr. 203/2010

Modificarea si completarea art. 1 al HCL nr. 3/2007 stabilirea obligatiei de plata cu titlu de chirie pentru persoanele fizice sau juridice care detin terenuri proprietatea municipiului Galati si le utilizeaza in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, pentru anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.203 din 29 06 2010

privind: modificarea și completarea art.1 al HCL nr.3/2007 stabilirea obligației de plată cu titlu de chirie pentru persoanele fizice sau juridice care dețin terenuri proprietatea municipiului Galați și le utilizează în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură ,pentru anul 2007, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 207/25 06 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 06 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.78 186/25 06 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.78 188/25 06 2010, al Direcției Economice, Direcției Juridice, Instituției Arhitect Șef, Direcției Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale, Direcției Gestiunea Patrimoniului și Biroul Concesionări, Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.3/2007 cu modificările și completările ulterioare, cu alin.5, alin.6 și alin.7, care vor avea următorul cuprins:

Art.1

  • (5) - Pentru contribuabilii care depun după data de 01.07.2010 cereri de cumpărare sau concesionare a terenurilor respective și solicitările acestora sunt în conformitate cu prevederile legale în materie, chiria lunară este de 1,10 lei/mp/lună, începand cu luna urmatoare înregistrarii cererii, cu condiția ca aceștia să completeze documentele depuse cu actele solicitate pentru finalizarea procedurii până la data 31.12.2010. În caz contrar contribuabilii în cauză vor datora chiria la nivelul de 5,20 lei/mp/lună, inclusiv majorările de întârziere aferente.

  • (6) - Pentru terenurile libere de construcții rămase în continuare în folosința contribuabililor prevăzuți la alin.1 după vânzarea conform H.C.L. nr.121/2009 cu modificările și completările ulterioare, a terenurilor ocupate de construcții, se menține chiria lunară de 1,10 lei/mp/luna.

  • (7) - Pentru contribuabilii care au depus toate documentele prevăzute de H.C.L. nr.121/2009 cu modificările și completările ulterioare, dar procedura nu poate fi finalizată fiind condiționată de anumite termene, obținere titlu proprietate etc. aspecte ce nu cad în sarcina acestora, situatie confirmata de serviciul de specialitate, se menține chiria lunară de 1,10 lei/mp/luna. “

Art.II- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore