Hotărârea nr. 199/2010

Repartizarea unei locuinte situata in str. Privighetorii nr. 23, familiei Prigoreanu Mihai si Gabriela (sot, sotie, 2 copii si o nepoata)

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.199

din 29 06 2010

Privind repartizarea unei locuințe situată în str. Privighetorii nr.23, familiei Prigoreanu Mihai și Gabriela (soț, soție 2 copii și o nepoată)

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae; Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:206/22 06 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 06 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.76 852/22 06 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.76 854/22 06 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 43 din Legea Locuinței nr.114/1996, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă repartizarea unei locuințe compusă din 3 camere, situată în str. Privighetorii nr.23, familiei Prigoreanu Mihai și Gabriela (soț, soție 2 copii și o nepoată).

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore