Hotărârea nr. 198/2010

Modificarea si completarea art. 2 din HCL nr. 521/2009 referitoare la aprobarea Studiului de Oportunitate, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Galati - Anexele 2 si 3 traseele si capacitatile de transport

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.198

din 29 06 2010

privind: modificarea și completarea art.2 din HCL nr.521/2009 referitoare la aprobarea Studiului de Oportunitate, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Galați- Anexele 2 si 3 traseele si capacitatile de transport.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:197/22 06 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 06 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.76 836/22 06 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.76 838/22 06 2010, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public l0cal;

Având în vedere prevederile art.4 din Ordinul nr. 353 / 23.11.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, emis de MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE;

Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr. 144/2004 privind înființarea serviciului de specialitate din cadrul aparatului propriu;

Având în vedere HCL nr. 191/2008 art.1 privind Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor de transport public local în Municipiul Galați;

Având în vedere prevederile art. 5, alin.2 și 3 din Ordinul nr. 263 / 06.12.2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, emis de AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea art.2 din HCL nr.521/2009 referitoare la aprobarea Studiului de Oportunitate, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Galați- Anexele 2 si 3 traseele si capacitatile de transport, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXĂ

La HCL 198/29 06 2010

Tramvaie:

Traseul nr. 1 : Comat - Str. H. Coandă - T. Vuia -1 Dec. 1918- Strada Combinatului -Arcelor Mittal (și retur);

Traseul nr. 3 : Micro 19 - Str. Oțelarilor - Stadionului - Frunzei - Gh. Asachi -Siderurgiștilor - Strada Combinatului - Arcelor Mittal (și retur);

Autobuze:

Traseul nr. 25 : Filești - Calea Smârdan - N. Mantu - Feroviarilor - 9 Mai 1945 -Feroviarilor - Milcov - Micro 40 (și retur);

Traseul nr. 29 : Micro 19 - Str. Oțelarilor - Galați - Dunărea - Brăilei - Reg. 11 Siret

 • - Brăilei - Domnească - Navelor - Str. G. Enescu - Str. Dogăriei - Moruzzi - Ana Ipătescu - Gara CFR (și retur pe ... - str. Mavromol - Bălcescu - );

Traseul nr. 34 : Micro 38 b - Str. I. Fernic - Centură - T. Vuia - H. Coandă - G. Coșbuc - Brăilei -Domnească - Navelor - Portului - INTFOR (și retur pe Domnească

 • - Mavromol - Bălcescu.........- H. Coandă - T. Vuia - Milcov);

Capacităti pe trasee

Tramvaie

 • - 1 ...............................................................................2 buc.

 • - 3 ...............................................................................2 buc.

Autobuze

 • - 25 .............................................................................1 buc.

 • - 29................................................................................2 buc.

 • - 34................................................................................3 buc.

Microbuze:

Traseul nr. 61: Billa 1 - Str. Oțelarilor - Brăilei - Dunărea - Oțelarilor - Stadionului

 • - Brăilei - Domnească - Navelor - Portului - Gara nr. 8 - Moruzzi - Pescari - Damen (și retur pe Str. Domnească - Mavromol - Bălcescu);

Traseul nr. 62 Real - Selgros - Danubius - Str. Galați - Oțelarilor - Stadionului -Brăilei - Prelungirea Traian - Piața Centrală (și retur pe Str. Sf. Spiridon);

Traseul nr. 63 : Billa 1 - Str. Oțelarilor - Brăilei - Centură - Oltului - Prel. Brăilei -Ghe. Asachi - A. Saligny - Siderurgiștilor - 1 Dec. 1918 - T. Vuia - H. Coandă - G. Coșbuc - Ștefan cel Mare - (și retur);

Traseul nr. 68 : ADP - Str. H. Coandă - T. Vuia - 1 Dec. 1918 - A. Vlaicu - Alba Iulia

 • - Nae Leonard - Ghe. Doja - G. Coșbuc - Brăilei - Domnească - Navelor - Portului -Gara nr. 8 - Moruzzi - Pescari - Damen (și retur pe Str. Domnească - Mavromol -Bălcescu);

Traseul nr. 84 : Real - Selgros - Danubius - Str.Galați - Oțelarilor - Stadionului -Brăilei - Siderurgiștilor - 1 Dec. 1918 - T. Vuia - H. Coandă - Coșbuc - Ștefan cel Mare (și retur);

Microbuze

 • - 61...............................................................................10 buc.

 • - 62...............................................................................15 buc.

 • - 63...............................................................................30 buc.

 • - 68...............................................................................15 buc.

 • - 84...............................................................................10 buc.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

HCL 198.doc