Hotărârea nr. 197/2010

Trecerea imobilului situat in Galati, strada Brailei nr. 184 proprietatea publica a municipiului Galati, cu destinatia Anexa Scoala nr. 40 "Iulia Hasdeu" din administrarea Inspectoratului Scolar al Judetului Galati prin unitatea de invatamant Scoala nr. 40 "Iulia Hasdeu" in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati a acestui imobil, exclusiv magazia in Sc=50mp

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.197

din 29 06 2010

privind : trecerea imobilului situat in Galati, strada Brailei nr.184 proprietatea publica a municipiului Galati, cu destinatia Anexa Scoala nr. 40 “Iulia Hasdeu” din administrarea Inspectoratului Scolar al Judetului Galati prin unitatea de invatamant Scoala nr. 40 ”Iulia Hasdeu” in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati a acestui imobil, exclusiv magazia in Sc=50mp

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:204/22 06 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 06 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.76 662/22 06 06 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.76 664/22 06 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.12, alin. 1 și 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea imobilului situat in Galati, strada Brailei nr.184 proprietatea publica a municipiului Galati, cu destinatia Anexa Scoala nr. 40 “Iulia Hasdeu” din administrarea Inspectoratului Scolar al Judetului Galati prin unitatea de invatamant Scoala nr. 40 ”Iulia Hasdeu” in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati, identificat în planul de situație care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati a acestui imobil, exclusiv magazia in Sc=50mp.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore


PROPR. MS10R

EUGENE


Suprafața totală teren Arieconstr existentă din care

Arie constr. dcniotalâ Arie corad. mcnp'nută Arie constr. propusa Arie construita totala Arie desfitțuraiă existenta din care

Arie desf demolată

Arie desf menținută

Arie desfu^rată propiriă

Arie desfășurată totala Arie utila existenta din care

Arie utila demolată Arte utilă menținută Ane utilă propusă Arie utilă totală

Procent ocupare teren existent Procent ocupare terer. propus

AUU

AU„

AU, AL’roț - 473,22r PO7r -I2A4". POT, - S.ISî..


ppqps fiuHOCI GHEQR&t


<r F l'W’IB.'l «rti. PJLtANAOAHl «t

•ie OÂai cttHtCm

ar* ni.tANAn,\B41H

«ih A ,/RE1_ PuP

Auma. txm

w

sa iewtsa comercial* PROIECT GALAD


■nu. >,m is’.Esnnr                 i xtjuamal ji t>» :rx.i i

mxSojti rtavcT

DEMOLARE $COALA NR.40 JVIU !î ’

galați