Hotărârea nr. 195/2010

Inregistrarea in inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, a imobilului situat in Galati, strada Brailei nr. 184, in care functioneaza Scoala gimnaziala nr. 1 "Nicolae Mantu"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.195

din 29 06 2010

privind : inregistrarea in inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, a imobilului situat in Galati, strada Brailei nr. 184, in care functioneaza Scoala gimnaziala nr.1 “Nicolae Mantu”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:202/22 06 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 06 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.76 666/22 06 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.76 668/22 06 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.18 și art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă înregistrarea in inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Galati, a imobilului situat in Galati, strada Brailei nr. 184, in care functioneaza Scoala gimnaziala nr.1 “Nicolae Mantu”, cu valoare de inventar de 1 458 778, 7 lei, conform Autorizației de Construire nr.262/8 05 2003, identificat în planul de situație care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore


W4J2?;


' '      --+•,"'7      ____j

El.KMf.X IE DE BIJ.4NȚ TERITORIAL


Supratip totala teren

Ane cotutr. exiatenU din care

Aneconsir detnuliU Arie eonii: menjinut.. Ariccottstr propusă Aneconstr totnia

Arie dcjațutatA existeriiS din care

Aricdev den.oiâîl

Ariedejf menținută AriedesjățUîită propus;’ AnedesfifuraiJ tntaiă Ane utilii dxiKtdniA dir. care

Arie utili dhim il tâ

Arie Utili ipei’iir

Arie utiii"pn?p'.:w)

Arie utila totn .,

Proccnl ocupare Icter. ciut. •

Pto.er.i ocupai c teren pr ipa , f-oeficicni trtih.'are teren cxiaTcrr Coeficient utiur.vc icrei' propus

ST,,,, -7537,74mp

AC,

= WS.OOntp

ACi>

-- «OS.tXhr.p

AC„

=■ 50,Wrrp

AC, '

441 JOmn

ACU

4<J|J0mir

’AD,

- W.OOmp

Aii,,

Sw.oomj,

ADk

SO.OOmp

AU»

- 441 % 1 Omp

AD„„

■ -Wl.lOmp

Al.'r

756.0Omp

Al.ii

Al...,

~ *K,Ct’»mp

AVt

- 35Z,90mp

AUiot

3"2.90mp

POT,

• IZ,Mit

I’<?1.

•   7 ițl>

ClTj

-

CT l.

•    0.C7


rr r

’A! ‘ ■

A 7