Hotărârea nr. 189/2010

Aprobarea constituirii comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea managementului la Teatrul de Papusi "Gulliver"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.189

din 29 06 2010

privind: aprobarea constituirii comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea managementului la Teatrul de Papusi „Gulliver”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 192/22 06 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 06 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 76 242/21 06 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 76 244/21 06 2010, al Serviciului Management, Resurse Umane, Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr.871/28 06 2010 a Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național Galați;

Având în vedere prevederile art. 11, alin.2, cap. III, Anexa 2 din HG nr. 1301/02 12 2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum si modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru institutiile publice de cultura;

Având în vedere prevederile art. 21, art.41, art.42 și art.43 din OG nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor culturale de drept public;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea managementului la Teatrul de Papusi “Gulliver”, în următoarea componență:

  • 1. Constantin Aurelian - consilier local

  • 2. Bianca Aburel - Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Național Galați;

  • 3. Marius Mitrof - Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Național Galați.

Art. 2 - Secretariatul comisiei aprobată la art. 1 va fi numit de Primar prin dispoziție.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore